Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
ZZ-271-12/10
 
 
                                                                                                     Częstochowa, 2010-06-15
                                                                      
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa
 
 
298,77
 
298,77
 
 
2
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
 
300,00
 
300,00
 
 
 
          3
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J. A. Bakir, I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
 
298,44
 
298,44
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
          
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty (art. 94 ust. 2 pkt 3a).
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (15 czerwca 2010)
Opublikował: j_stepien (15 czerwca 2010, 09:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253