Zakup i dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego

 Częstochowa 2007.08.09
 
 
 
           
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
       
Powiatowy Urząd   Pracy   w   Częstochowie   działając   w   trybie art. 92   ust. 2 informuje, iż
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 euro, którego przedmiotem było zakup i dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji zamówienia następujące oferty:
 
 
Część I
NetCompex Grzegorz Świrkowski ul. Żywiecka 67 43-300 Bielsko-Biała
Uzasadnienie wyboru:   oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
NetCompex Grzegorz Świrkowski
ul. Żywiecka 67
43-300 Bielsko-Biała
 
400
 
400
 
3
 
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106,
42-200 Częstochowa
 
395
 
395
 
Część II
Sygnity Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie,   Al. Pokoju 78   31 - 564 Kraków,
Oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Sygnity Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie
31-564 Kraków, Al. Pokoju 78
 
400
 
400
 
2
 
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106,
42-200 Częstochowa
 
393
 
393
 
 
 
 
Część III
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 106
Uzasadnienie wyboru:   oferta w/w Wykonawcy  uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
'”Rynek 13”
Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp.j.
50-265 Wrocław, pl. Gen. J.Bema 2/9
393
 
393
 
 
2
 
Sygnity Spółka Akcyjna Oddział
w Krakowie
31-564 Kraków, Al. Pokoju 78
 
390
 
390
 
3
 
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106,zęstochowa
42-200 Częstochowa
 
400
 
400
 
Część IV
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 106
Uzasadnienie wyboru:   oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106,
42-200 Częstochowa
 
400
 
400
Część V
W związku z faktem nie wpłynięcia żadnej oferty, działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 postępowanie zostało unieważnione.
Część VI
SmartMedia
ul. Powstania Listopadowego 3/24
80-288 Gdańsk
Uzasadnienie wyboru:   oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
SmartMedia
ul. Powstania Listopadowego 3/24
80-288 Gdańsk
 
400
 
400
 
Część VII
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 106
Uzasadnienie wyboru:   oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę niepodlegającą odrzuceniu:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
2
 
Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106
42-200 Częstochowa
 
400
 
400
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia (33kB) word
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.22 i 24 (40kB) word
Załącznik nr 3 - Oferta Cenowa (107kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (62kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz oferty (75kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (138kB) word
Załącznik nr 4 - Wykaz Dokumentów (41kB) word
załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia (168kB) word
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (35kB) word
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany (168kB) word
Załącznik nr 3 - Oferta cenowa - zmodyfikowany (112kB) word
Zapytania oraz wyjaśnienia do SIWZ (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Patrycja Inglot (24 lipca 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (24 lipca 2007, 14:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265