Informacja o unieważnieniu III cz. przetagu nieograniczonego dot. przeprowadzenia szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości

Częstochowa, 2009-06-30
ZZ-271-11/2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU III CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Cz. III – kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości
 
Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu III części postępowania - kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości
 
Uzasadnienia faktyczne. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:
1.      Oferta nr 1 złożona przez  Spółdzielnię Pracy „Oświata’’ ul. Faradaya 31,
         42-200 Częstochowa
Wykonawca oferuje cenę za przeszkolenie jednej osoby na w/w kursie w wysokości
1 870,00 zł., W kursie będzie uczestniczyła liczba 15 osób. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie danego kursu wynosi 28 050,00 zł.
 
2.      Oferta nr 2 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.
Wykonawca oferuje cenę za przeszkolenie jednej osoby na w/w kursie w wysokości
3 523,33 zł.,
W kursie będzie uczestniczyła liczba 15 osób. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie danego kursu wynosi 52 849,95 zł.
 
Zamawiający na realizacje danego kursu zamierza przeznaczyć kwotę 12 000,00 zł
W kursie będzie uczestniczyło 15 osób, a więc cena a przeszklenie jednej osoby wynosi 800,00 zł.
 
 W związku z powyższym oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (30 czerwca 2010)
Opublikował: a_kukla (30 czerwca 2010, 08:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309