Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 00 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-26/2010                                                                    Częstochowa, dn. 10.11.2010r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15

 - CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

Innergo Systems Sp.z o.o. ul. J. Odrowąża 15,  03-310 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

100 %

Razem

 

1

Innergo Systems Sp.z o.o.

ul. J. Odrowąża 15, 

03-310 Warszawa

 

 

400,00

 

400,00

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego

 

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (12 listopada 2010)
Opublikował: a_kukla (12 listopada 2010, 09:29:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321