Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, prowadzonego w trybie zapytania o cenę

 

 
 
 
 
ZZ-271-10/09                                                                        Częstochowa, dn. 05.05.2009r.
 
 
                                                                      
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez
 
 
P.W. „Solo – Kolos” Z.P.Chr.
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Panią Wandą Rudy.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
1
 
Papirus Sp. jawna
ul. Wodzickiego 3
42-200 Częstochowa
 
497,56
 
497,56
 
2
P.W. „Solo-Kolos” Z.P.Chr.
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
 
500
 
500
 

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (5 maja 2009)
Opublikował: j_stepien (5 maja 2009, 12:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265