Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz .I kurs przedstawiciela handlowego

            Częstochowa, dn. 01.07.2010r.
 
                                                                                             
             
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs przedstawiciela handlowego
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Europejska Grupa Konsultingowa
ul. Piotrkowska 211/13
90-369 Łódź
 
12,69
 
3,00
 
15,69
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
 
21,60
 
 
3,00
 
 
24,60
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
25,11
 
3,00
 
28,11
 
 
4
 
Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
27,00
3,00
       30,00
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (2 lipca 2010)
Opublikował: a_kukla (2 lipca 2010, 09:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186