Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przygotowujący do egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętno

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego - kurs przygotowującydo egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
Numer ogłoszenia: 68070 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego - kurs przygotowującydo egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs przygotowujący do egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. - 10 osób (finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie) II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013r. - 10 osób (finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie) Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia, w tym minimum 100 godzin dydaktycznych obejmujących moduł językowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających byłyby usługi szkolenia komputerowego będące przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu: obsługi komputera lub kurs przygotowujący do egzaminu ECDL (do wyboru); jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w: MS Windows XP Vista 7 Procesor Intel AMD min. 2,4 GHz Pamięć RAM min. 3 GB Karta grafiki min. 512 MB RAM Monitor min. 19.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą-cymi osobą-ami: osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (obsługa komputera, język angielski, język niemiecki) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie; Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Program szkolenia, harmonogram, preliminarz
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 31.10.2013r., c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pok. 209.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pok. 114.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                                     Częstochowa, 2013-02-21
ZPZ-271-4/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie kurs przygotowujący do egzaminu ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Czy do ceny kursu należy wliczyć egzamin ECDL? Jeśli tak, to ile modułów będą zdawać uczestnicy kursu?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminuECDL Core, podczas którego uczestnicy zdawać będą 7 modułów,  w następujących obszarach:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Zapytanie:
„Czy uczestnicy kursu będą wybierać moduł językowy? Czy możliwa jest realizacja
w jednej grupie 10 osób dwóch modułów językowych (np. 5 osób uczestniczy
w module języka niemieckiego, 5 osób uczestniczy w module języka angielskiego)?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż uczestnicy kursu będą wybierać moduł językowy (język angielski lub niemiecki na poziomie średniozaawansowanym). Zamawiający dopuszcza realizację
w jednej grupie dwóch modułów językowych.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
                                                                                   Częstochowa, 2013-02-22
ZPZ-271-4/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -  kurs przygotowujący do egzaminu ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W zawiązku z wątpliwościami, które wzbudził Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie tematu szkolenia proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
We wspomnianym załączniku nr 1 umieszczono informację, że program wszystkich zajęć obejmuje minimum 250 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia, w tym minimum 100 godzin dydaktycznych obejmujących moduł językowy.
W kolejnym punkcie zamieszczono informację o tematyce szkolenia
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować zagadnienia z zakresu:
1)      podstaw technik informatycznych dotyczących użytkowania i zastosowania komputerów,
2)      użytkowania komputerów – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania,
3)      przetwarzania tekstów – używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów,
4)      arkuszy kalkulacyjnych,
5)      baz danych,
6)      grafik menadżerskich i prezentacyjnych,
7)      usług w sieciach informatycznych,
8)      zagadnień gramatycznych,
9)      zwrotów przydatnych w życiu codziennym,
10) umiejętności opisywania: ludzi, przedmiotów, zdarzeń, procesów,
11) umiejętności pracy z tekstem czytanym,
12) umiejętności napisania poprawnego tekstu,
13) nauki pisania CV i listu motywacyjnego,
14) symulacji rozmów kwalifikacyjnych,
15) słownictwa i wyrażeń związanych z obsługą programów komputerowych,
16) ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
17)  równości szans kobiet i mężczyzn.
Pytanie: proszę o weryfikację zamieszczonej informacji – przedstawiony zakres szkolenia w naszej ocenie nie odpowiada tematyce szkolenia. Nie obejmuje on w ogóle modułu językowego, posiada za to wiele punktów które mają niewiele wspólnego z obsługą komputera, ani kursem języka obcego (np. pkt 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17).
Pytanie: w jakim terminie Zamawiający poinformuje o ilości osób uczestniczących na zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego?
Od takiej informacji zależą koszty związane z wynajmem Sali oraz ilością zakupionych egzemplarzy słowników, podręczników, etc.?”
Wyjaśnienia:
1.      Zamawiający informuje, iż przedstawiony zakres szkolenia w punktach od 1 do 7 obejmuje zagadnienia dotyczące przygotowania do egzaminu ECDL. Punkty od 8 do 15 obejmują zagadnienia dotyczące modułu językowego. Punkty 16, 17 wynikają
z założeń projektu systemowego „Bądź aktywny zawodowo”.
2.      Uczestnicy kursu będą wybierać moduł językowy (język angielski lub niemiecki na poziomie średniozaawansowanym). Zamawiający dopuszcza realizację w jednej grupie dwóch modułów językowych.
Informacja na temat liczby osób uczestniczących w poszczególnych grupach językowych będzie dostępna po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników, tj. w pierwszej połowie marca 2013 r.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
                                                                                         Częstochowa, 2013-02-25
ZPZ-271-4/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie -  kurs przygotowujący do egzaminu ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„1. Zamawiający podaje w nazwie szkolenia "Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL
z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym" - czy to oznacza że jedna grupa będzie miała język angielski a druga niemiecki? Kto i kiedy decyduje jaki język zostanie wybrany? Czy może mieć miejsce sytuacja że w jednej grupie będą np. 3 osoby z językiem niemieckim a 7 z językiem angielskim i podobnie w drugiej grupie? Czyli czy jedna grupa 10 osobowa będzie dzielona na dwie podgrupy w zależności od języka?
2. Zamawiający podaje w opisie Materiałów szkoleniowych dla uczestników "minimum 1 podręcznik do nauki języka angielskiego". Czy to również dotyczy języka niemieckiego
 1 podręcznika z języka niemieckiego oraz podobnie ze słownikiem i ćwiczeniami?
3. Zamawiający podaje ze należy przedstawić program zajęć obejmujący 250 godzin dydaktycznych w tym min. 100 godzin na moduł języka angielskiego. Czy Wykonawca może w takim razie przeznaczyć 150 godzin na moduł języka angielskiego a 100 godzin na naukę komputera?”
Wyjaśnienia:
 
1.      Zamawiający dopuszcza realizację w jednej grupie 10 – osobowej dwóch modułów językowych.
Uczestnicy podczas rekrutacji na szkolenie będą wybierać moduł językowy (język angielski lub niemiecki na poziomie średniozaawansowanym). W związku  z powyższym, informacja na temat liczby osób uczestniczących
w poszczególnych modułach językowych będzie dostępna po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników danej grupy.
2.      Uczestnicy modułu języka niemieckiego powinni otrzymać od Wykonawcy odpowiednie materiały przeznaczone do nauki języka niemieckiego (1 podręcznik do nauki języka niemieckiego z zakresu teorii, 1 zeszyt z zakresu ćwiczeń, 1 słownik niemiecko – polski, polsko – niemiecki zawierający co najmniej 80 000 wyrazów hasłowych (liczba haseł), 1 płytę CD do nauki języka niemieckiego.

3.      Kurs powinien obejmować minimum 250 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin przeznaczonych na naukę języka (angielskiego lub niemieckiego) oraz minimum 150 godzin przeznaczonych na pozostałe zagadnienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (104kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (197kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (124kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (149kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (91kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, osób i sprzętu (106kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (91kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (264kB) zip
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (37kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (42kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (19 lutego 2013)
Opublikował: j_stepien (19 lutego 2013, 08:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465