ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkoleniowe dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie- cz. III kurs pomocnik elektryka-instalatora

ZZ-271-17/2010                                                                    Częstochowa, dn. 30.08.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA – kurs pomocnik elektryka-instalatora
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Wybickiego 144,
 41-400 Mysłowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
2
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4
42-242 Rędziny
 
24,84
 
0,00
 
24,84
 
 
3
 
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Wybickiego 144,
 41-400 Mysłowice
27,00
0,00
       27,00
 
 
2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono jedną ofertę złożoną  przez Spółdzielnię  Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.
Uzasadnienia faktyczne:
Komisja stwierdziła w ofercie w/w Wykonawcy następujące nieprawidłowości:
-  brak informacji na temat ciepłego posiłku, który uczestnicy szkolenia otrzymają podczas kursu oraz brak informacji o materiałach wykorzystywanych do realizacji kursu, co było wymagane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów
Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W związku z powyższym zachodzi przesłanka odrzucenia oferty złożonej przez w/w Wykonawcę na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), jako oferty niezgodnej ze SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (31 sierpnia 2010)
Opublikował: a_kukla (31 sierpnia 2010, 08:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201