Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzedu Pracy w Czestochowie w zakresie srodków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy zwiazanych z realizacją projektów unijnych łacznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług TREŚĆ

Częstochowa: Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług.
Numer ogłoszenia: 206121 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług wymienionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje: 1.Prowadzenie pomocniczego rachunku bankowego Funduszu Pracy (główny rachunek prowadzony jest w NBP) w zakresie bezgotówkowych wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych do korzystania z w/w środków. 2.Prowadzenie subkont do w/w rachunku, lub odrębnych rachunków obsługujących programy, fundusze związane z realizacją projektów unijnych. 3.Otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 2 i 3 stycznia 2013 r. 4.Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. 5.Zapewnienie możliwości dokonywania operacji bankowych w postaci elektronicznej. Bank u Zamawiającego wdroży system bankowości elektronicznej oraz zapewni serwis jego obsługi, a także zapewni wszelką pomoc użytkownikowi w zakresie systemu obsługi. 6.System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności: a)uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku Zamawiającego; b)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w godzinach pracy Zamawiającego (tj. 700 - 1500); c)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; d)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone); e)zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transakcji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po kilkukrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, tworzenia rejestru czynności użytkowników. Ponadto: Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: udzielić Zamawiającemu licencji na system; dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; przeszkolić wskazanych pracowników; po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 7.Dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy. Opłata za dokonanie przelewu w zł w wysokości podanej w ofercie przetargowej. 8.Dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawcy umowy, gdzie wymogiem jest, aby realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku odbyła się w dniu złożenia zlecenia. Opłata za dokonanie przelewu w zł w wysokości podanej w ofercie przetargowej. 9.Uruchomienie i prowadzenie rachunków osobistych części klientów wskazanych przez urząd pracy. Na dzień 1 stycznia 2013 r. przewidywana liczba rachunków do uruchomienia wyniesie ok. 550, a do końca 2013 r. ogólna liczba otwieranych rachunków bankowych wyniesie ok. 1 200. Szacowana w latach następnych (tj. 2014-2015) łączna liczba otwieranych rachunków bankowych wyniesie ok. 2 400. a)bezpłatne uruchomienie rachunków ROR dla indywidualnych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie; b)bezpłatne prowadzenie rachunków bankowych dla indywidualnych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w okresie przekazywania świadczeń przez PUP i dodatkowo 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia wpłata na rachunek bankowy przez Zamawiającego; c)umożliwienie poboru środków z rachunku ROR za pomocą wydanej przez bank karty bankomatowej bez ponoszenia kosztów jej wydania przez wskazanego klienta PUP oraz Zamawiającego w okresie wymienionym w pkt. b); d)stosowne umowy do rachunków bankowych, o których mowa w pkt. c będą zawierane przez Wykonawcę (bank) z osobami wskazanymi przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia z tym, że zasadne jest, aby z osobami bezrobotnymi z Koniecpola, Dąbrowy Zielonej, Lelowa i Przyrowa obsługiwanymi przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu indywidualne umowy były zawierane w Koniecpolu; e)Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu bankomatów, terminali płatniczych, stanowisk kasowych wg adresów, w których możliwe będzie bezpłatne pobieranie środków płatniczych. Wymogiem koniecznym jest zabezpieczenie potrzeb świadczeniobiorców - klientów PUP w zakresie dostępu do środków na ich rachunkach osobistych zarówno dla mieszkańców Miasta jak i mieszkańców każdej z Gmin powiatu częstochowskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie obsługuje mieszkańców Miasta Częstochowy, Miasta i Gminy Blachownia, Miasta i Gminy Koniecpol oraz Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. 10.Nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową. 11.Niepobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na wskazany(e) przez Zamawiającego rachunek(i) bankowy(e) we wszystkich kasach banku - Wykonawcy umowy. 12.Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych posiadacza rachunku bankowego Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych na jego zlecenie. 13.Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji. 14.Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków i wskazane będzie w ofercie przetargowej. 15.Inne czynności bankowe: a)wydanie czeku do wypłat gotówkowych. Opłata za 1 czek w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 25% wartości zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych: a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu, stosownie do wymogów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z póź.zm) b) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje warunku. c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie precyzuje warunku. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-c), winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć: a) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie); b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) - zał. Nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 3a do SIWZ; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 5. Ponad to do ofert wykonawca zobowiązany jest załączyć: - Formularz oferty- zał. nr 1 do SIWZ oraz sporządzony przez wykonawcę projekt umowy, jaka zostanie zawarta w celu udzielenia zamówienia publicznego - odpowiadający warunkom opisu przedmiotu zamówienia oraz rozdziałowi XIV SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K.Szymanowskiego 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd w Częstochowie ul. K.Szymanowskiego 15 pok. 114.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (143kB) word
zał. nr 1-Opis przedmiotu zamówienia (42kB) word
zał. nr 2 - Formularz oferty (49kB) word
zał. nr 3-oświadczenia (33kB) word
zał. nr 4- wykaz części przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
zał. nr 5- wykaz bankomatów, terminali,płatniczych, stanowisk kasowych, (30kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI DO SIWZ (44kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIE DO SIWZ - II (30kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ III (35kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE DO SIWZ - IV (41kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ - V (31kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ- VI (26kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-VII (30kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE DO SIWZ- VIII (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (26 września 2012)
Opublikował: a_kukla (26 września 2012, 14:08:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320