Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl. III.

 
 
ZPZ-271-7/2011                                                                   Częstochowa, 2011-06-14
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie  kl. III.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
norbert-adr Norbert Świderek
ul. Juranda 20a, 97-400 Bełchatów
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami
Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „KANN” Sp.z o.o.
ul. Warmińska 1,
60-622 Poznań
 
 
 
18,36
 
 
3,00
 
 
21,36
 
 
 
2
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo-Handlowe UNIVERSUM
ul. Słowackiego 7,
98-220 Zduńska Wola
 
 
 
19,71
 
 
3,00
 
 
22,71
 
3
norbert-adr Norbert Świderek
ul. Juranda 20a,
 97-400 Bełchatów
 
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
 Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach,
 ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice
 
 
 
17,82
 
 
3,00
 
 
20,82
 
5
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8,
02-673 Warszawa
 
 
 
 
25,65
 
 
 
3,00
 
 
 
28,65
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (14 czerwca 2011)
Opublikował: j_stepien (14 czerwca 2011, 11:32:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224