Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz. II- kurs florysty z technikami zdobi

ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 22.03.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA – kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny,
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Anna Zujewska, 60-518 Poznań, ul. Kraszewskiego 10/12
 
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
 
2.
 
 
Polska Szkoła Florystyczna, Małgorzata Bukalska,
ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań
 
9,18
3
12,18
 
3.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
18,63
3
21,63
 
4.
 
 
LUGA Agnieszka Glińska, 
ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca
wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
5.
 
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
30,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 22.03.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA - kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
LUGA Agnieszka Glińska, 
ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca
wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
2.
 
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
27,00
3,00
30,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 22.03.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ IV POSTĘPOWANIA - kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr, 42-200 Częstochowa, Aleja Kościuszki 13
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
14,04
3,00
17,04
 
2.
 
 
„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe, 42-200 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 35
 
18,90
3,00
21,90
 
3.
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr, 42-200 Częstochowa,
Aleja Kościuszki 13
 
27,00
3,00
30,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (23 marca 2012)
Opublikował: a_kukla (23 marca 2012, 07:53:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205