Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-27/2013                                                                                                               Częstochowa, 2013-10-03

           
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część I – kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG).

 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 
Centrum Szkoleniowo – Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o. o.
ul. Bór 108, 42-200 Częstochowa
 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 
Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
 
 

Centrum Szkoleniowo – Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o. o.

ul. Bór 108, 42-200 Częstochowa
27,00
 
 
 
 
 
3,00
 
 
 
30,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPZ-271-27/2013                                                                                                                 Częstochowa, 2013-10-03

                                  
             

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część II – kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 
AB..Z.CENTRUM,
ul. Gołonoska 51, 42-523 Dąbrowa Górnicza
 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 
Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
AB..Z.CENTRUM,
ul. Gołonoska 51, 42-523 Dąbrowa Górnicza
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
2
Centrum Kształcenia
Biznesu Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice
 
 
18,90
 
3,00
 
21,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-27/2013                                                                                        Częstochowa, 2013-10-03                              
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część III – kurs obsługi kas fiskalnych.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 
Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
25,11
 
3,00
 
28,11
 
2
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (3 października 2013)
Opublikował: i_burzawa (3 października 2013, 16:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257