Ogłoszenie o wyborze najkrzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie-cz.II postępowania

ZZ-271-26/2010                                                                    Częstochowa, dn. 12.11.2010r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                    

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15

 - CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:

 

„Acom”  Sp. Jawna Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa,

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

100 %

Razem

 

1.

F.H.U. „Grawit”

 43-430 Skoczów,  ul. Górny Bór 5

337,72

337,72

 

2.         

„Acom” Sp. Jawna

Wanda Drzewiecka,

Artur Drzewiecki

ul. Okólna 103,

42-218 Częstochowa,

 

 

 

400,00

 

400,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.

 

3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

 

1.F.H.U. „Grawit”  43-430 Skoczów,  ul. Górny Bór 5

2.„Acom” Sp. Jawna Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

ul. Okólna 103,  42-218 Częstochowa,

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (12 listopada 2010)
Opublikował: a_kukla (12 listopada 2010, 11:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358