Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ksiegowości wspomaganej komputerem, kurs obsługi kas fiskalnych z

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2010/S 99-150006
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Anna Kukla
42-200 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowia- kurs księgowości wspomaganej komputerem, kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym, -kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługa programu Symfonia,-kurs ochrony osób i mienia (I stopnia,II stopnia)- kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka jednonaczyniowa, kaparko-ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy).
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Przewidziano do przeszkolenia 55 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 14 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 14 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 14 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 13 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 280 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowym w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe.
Część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 10 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z pracą na stanowisku kasjer – sprzedawca oraz zaznajomienie uczestników z przepisami sanitarnymi oraz podstawowymi zagadnieniami higieny w obrocie i produkcji artykułami spożywczymi.
Program musi zawierać m.in. następujące treści:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
Cz III - kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 10 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku kadrowo – płacowym oraz zapoznanie między innymi z:
— sprawami pracowniczymi w firmie,
— zatrudnieniem wg prawa pracy i prawa cywilnego,
— zasadami prowadzenia dokumentacji ewidencji pracowniczej,
— zasadami przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej,
— zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji zatrudnienia i czasu pracy,
— zasadami rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą programów z zakresu kadr i płac (Symfonia, Płatnik),
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera winna posiadać do dyspozycji jeden komputer.
Cz IV kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia).
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób .
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednego stopnia.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Winno się ono rozpocząć w miesiącu czerwcu 2010 r.
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program szkolenia musi obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.8.1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.
Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
W koszt kursu należy również wliczyć koszt opłaty za uzyskanie licencji.
Część V - kurs operatora sprzętu ciężkiego w zakresie kl. III.
(koparka jednonaczyniowa, koparko– ładowarka , ładowarka.
Jednonaczyniowa, walec drogowy).
Przewidziano do przeszkolenia 80 osób .
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej specjalności.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 20 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 20 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 20 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 20 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone na terenie Częstochowy.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych w miejscowości, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. Wówczas Wykonawca musi uwzględnić w preliminarzu kosztów takie pozycje jak: dojazd na miejsce zajęć praktycznych (dla całej grupy uczestników szkolenia autokarem), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program musi zawierać wszelkie niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie obsługi maszyn zagadnienia. Program musi obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Program szkolenia musi być opracowany również w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
We wszystkich częściach zamówienia, czyli wszystkich kursach w czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata,zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać kazdego dnia szkolenia poczestunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 55 osób . Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 14 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 14 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 14 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 13 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 280 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowym w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym
1) KRÓTKI OPIS
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 10 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z pracą na stanowisku kasjer – sprzedawca oraz zaznajomienie uczestników z przepisami sanitarnymi oraz podstawowymi zagadnieniami higieny w obrocie i produkcji artykułami spożywczymi.
Program musi zawierać m.in. następujące treści:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Część III - kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia
1) KRÓTKI OPIS
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 10 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku kadrowo – płacowym oraz zapoznanie między innymi z:
— sprawami pracowniczymi w firmie,
— zatrudnieniem wg prawa pracy i prawa cywilnego,
— zasadami prowadzenia dokumentacji ewidencji pracowniczej,
— zasadami przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej,
— zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji zatrudnienia i czasu pracy,
— zasadami rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą programów z zakresu kadr i płac (Symfonia, Płatnik),
— oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera winna posiadać do dyspozycji jeden komputer.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Część IV - kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia)
1) KRÓTKI OPIS
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób .
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednego stopnia.
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program szkolenia musi obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Część V - kurs operatora sprzętu ciężkiego w zakresie kl. III
1) KRÓTKI OPIS
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 80 osób. Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej specjalności. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 20 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 20 osób,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 20 osób,
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 20 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone na terenie Częstochowy.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych w miejscowości, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. Wówczas Wykonawca musi uwzględnić w preliminarzu kosztów takie pozycje jak: dojazd na miejsce zajęć praktycznych (dla całej grupy uczestników szkolenia autokarem), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program musi zawierać wszelkie niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie obsługi maszyn zagadnienia. Program musi obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Program szkolenia musi być opracowany również w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postepowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w żadnej części zamówienia. O udzielenia zamówienia mogą sie ubiegac wykonawcy , którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia.
Dla każdej części zamówienia Zamawiający sprecyzował ten warunek odrebnie.
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs księgowości wspomaganej komputerem oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kursu obsługi kas fiskalnych oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
W celu potwierdzenia spełnienia wrunków udziału w postepowaniu nalezy złożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 prawa zamówien publicznych - zał. nr 3 do SIWZ.
— część III – kurs specjalisty ds. kadr i płac obsługą programu symfonia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu symfonia oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część IV - kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia) oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część V - kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka jednonaczyniowa, koparko – ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs operatora sprzętu ciężkiego oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Na potwierdzenia spełnienia w/ w warunku wykonawca przedłoży wykaz doświadczenia załącznik nar 4a do SIWZ i ośwadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych załnr 3a do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunek udziału w postepowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 prawa zamówien publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy , którzy spełniaja warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunkuwykonawca przedłoży.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada ubezpiecznie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia, na wartośc minimum 50 000 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotycący dysponowania potencjałem technicznym.
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czternastoma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum dwoma wykładowcami o następujących cechach:
— tytuł min. magistra kierunku ekonomicznego,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci.
Minimum 3 przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych,
Minimum 5 letniego stażu pracy na stanowisku księgowego,
Część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi.
Część III – kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi.
Część IV - kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część V – kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema koparko-ładowarkami, jedną koparką, jedną ładowarką oraz jednym walcem drogowym.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłozy wykaz sprzetu - załącznik nr 4b do SIWZ oraz odnośnie części I zamówienia także załącznik nrNr 4 c –Wykaz wykładowców,
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu należy złożyć oswiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1 Prawa zzmówień publicznych - zał. Nr 3a do SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrebnie:
— dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie,
— część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czternastoma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum dwoma wykładowcami o następujących cechach:
— tytuł min. magistra kierunku ekonomicznego,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci.
Minimum trzech przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych,
Minimum 5 letniego stażu pracy na stanowisku księgowego,
— część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi.
— część III – kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi.
Część IV - kurs ochrony osób i mienia (I stopnia, II stopnia).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część V – kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje.
Minimum czterema koparko-ładowarkami, jedną koparką, jedną ładowarką oraz jednym walcem drogowym.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Certyfikaty jakości świadczonych usług posiadane przez Wykonawce. Waga 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-271-10/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.6.2010 - 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.6.2010 - 08:30
Miejsce
Powiatowy Urząd Pracyw Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15. 42-217 Częstochowa pok.217.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.5.2010
 
 
                                                                                                             Częstochowa, 2010-05-27
ZZ-271-10/2010
               
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
               
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-10/2010 na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
(wszystkie elementy dodane lub zmienione zaznaczono pogrubioną czcionką)
 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Część III - kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia
 
Modyfikacji ulega następujące zdanie:
 
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób  (w tym: 35 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy, 5 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
 
 
.
 
Częstochowa, 2010-06-01
ZZ-271-10/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
1.      Zamawiający podał, że uczestnicy muszą otrzymać wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu na penrive o pojemności 2 GB. Czy w przypadku gdy prowadzący nie używa żadnych prezentacji i materiałów, a korzysta z podręczników i innych materiałów, które uczestnicy otrzymają na własność (np. podczas kursu kas fiskalnych), uczestnicy muszą otrzymać pustego pendrive'a?
 
2.      Jeżeli uczestnicy otrzymują pendrive z prezentacjami w formie elektroniczej, to czy Zamawiający dopuszcza przekazanie uczestnikom podręczników w formie elektronicznej ?
 
Wyjaśnienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany przez Zamawiającego                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (stanowi on załącznik nr 1 do SIWZ).
 
W rozdziale dot .Materiałów szkoleniowych dla uczestników (dot. każdej części zamówienia), Zamawiający wymaga aby każdy uczestnik kursu otrzymał minimum dwa podręczniki i inne, trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
W przypadku gdy prowadzący nie używa żadnych prezentacji i materiałów, a korzysta z podręczników i innych materiałów, które uczestniczy otrzymają na własność, uczestnicy musza otrzymać pustego pendriva.
Ponad to zgodnie z w/w załącznikiem nr 1 do SIWZ Zamawiający, wymaga aby każdy uczestnik szkolenia potrzymał minimum dwa podręczniki i inne, trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza przekazania uczestnikom podręczników tylko  w formie elektronicznej (dopuszcza się tą formę jako dodatkowa).
 
Zapytanie:

1. Zamawiający podaje, że aby spełnić warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kursu księgowości, Wykonawca musi dysponować minimum dwoma wykładowcami o następujących cechach:
- tytuł min. magistra kierunku ekonomicznego,
- przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie w postaci:
        minimum trzech przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych,  
        minimum 5 letniego stażu pracy na stanowisku księgowego,
Czy pozostali wykładowcy biorący udział w szkoleniu mogą nie spełniać powyższych kryteriów ?
 
Wyjaśnienia:
 
W rozdziale V SIWZ – pkt 2c, Zamawiający postawił warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum dwoma wykładowcami o następujących cechach:
- tytuł min. magistra kierunku ekonomicznego,
- przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie w postaci:
·        minimum trzech przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych,
·        minimum 5 letniego stażu pracy na stanowisku księgowego
 
Zgodnie z powyższym tylko minimum dwóch wykładowców biorących udział w szkoleniu musi spełniać w/w warunek.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Częstochowa, 2010-06-07
ZZ-271-10/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
1.      W części dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt 4.1 proszę wyjaśnić:
a.      czy w jednej grupie nauczania będą uczestniczyć osoby na I i osoby na
II stopień licencji,
b.      czy będzie to tzw. grupa łączona w której będzie realizowany równocześnie program w wymiarze:
– 245 godzin dla osób na I stopień licencji,
– 300 godzin dla osób na II stopień licencji z tym, że część zajęć będzie wspólnie na II stopień bądź na I stopień,
Wyjaśnienia:
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany przez Zamawiającego                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (stanowi on załącznik nr 1 do SIWZ).
 
1.      Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie, a więc w szkoleniu uczestniczyć będą osoby ubiegające się o licencję I i II stopnia.
W części dotyczącej zapytania o realizację programu informujemy, że część zajęć o tym samym zakresie tematycznym powinna odbywać się wspólnie dla osób ubiegających się o I i II stopień licencji.
Zapytanie:

2. W części dot. egzaminu państwowego pkt 4.4 proszę wyszczególnić, że kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem świadectwa – zaświadczenia, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Instytucja egzaminu państwowego funkcjonuje przy KWP w Katowicach
 i odbywa się poza strukturą i czasookresem kursu( już po jego zakończeniu). Regulację tą należałoby uwzględnić w par. 7 umowy.
 
Wyjaśnienia:
1.      Uprzejmie informujemy, iż szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego pozytywnym zakończeniu. Zaświadczenie to uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego po zakończeniu przez uczestników szkolenia, a więc poza okresem odbywania się szkolenia. W związku z faktem, że koszt egzaminu państwowego powinien zostać wliczony w kosztu kursu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wyniku egzaminu wewnętrznego (zaśw. o ukończeniu kursu zawierające wynik egzaminu wewnętrznego) oraz do złożenia informacji o wyniku egzaminu państwowego.
 
Zapytanie:
 
2.      W harmonogramie planu szkolenia pkt. 4.6 proszę o wyjaśnienie czy dla w/w kursu sporządzamy wspólny plan szkolenia (harmonogram).
a.      wyjaśnienie czy sporządzamy wspólny preliminarz kosztów na II i II stopień czy też dwa odrębne preliminarze. Jeśli tak to czy istnieje możliwość modyfikacji formularza – załącznik nr 2 (formularz ten w kosztach przeszkolenia 1 osoby nie przewiduje rozbicia na I lub II stopień licencji,
 
Wyjaśnienia:
 
1.      Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 4.6. informujemy, iż należy przedstawić preliminarz kosztów w zakresie I stopnia ochrony osób i mienia oraz osobny preliminarz w zakresie drugiego stopnia, a także dwa harmonogramy dot. w/w stopni.
Zapytanie:
 
4.      w par.7 projektu umowy proponuje się zmianę:
         uczestnik kursu po jego pozytywnym zakończeniu otrzymuje zaświadczenie
        o ukończeniu kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu państwowego  
        oraz do otrzymania licencji z KWP w Katowicach jest dokumentem
        potwierdzającym zdobycie pełnych uprawnień ustawowych (patrz pkt 2 zapytania).
 
Wyjaśnienia:
 
1.      W związku z powyższym informuję, że nie ma konieczności dokonywania zmian w paragrafie 7 projektu umowy, ponieważ zapisy w/w paragrafu projektu umowy nie stoją w sprzeczności z treścią zaproponowaną przez Państwa.
W związku z faktem, że koszt egzaminu państwowego powinien zostać wliczony w kosztu kursu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wyniku egzaminu wewnętrznego, który jest warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego oraz do złożenia informacji o wyniku egzaminu państwowego.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
Częstochowa,        2010-06-08
ZZ-271-10/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
1.      Kurs księgowości wspomaganej komputerem
Pytanie 1 ( załączniki nr 4 a)
1.      W jaki sposób należy wykazać, że szkolenie zostało wykonane należycie w przypadku gdy były to szkolenia otwarte? Jakie dokumenty przykładowo będą honorowane przez Zamawiającego ?
Wyjaśnienia:
 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane nie precyzuje jakiego rodzaju mają to być dokumenty. Na wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia takich dokumentów z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane należycie.
Pytanie 2 ( załącznik nr 4 c)
 
W doświadczeniu Wykonawcy w rubryce „Wartość usługi” co należy wpisać w przypadku szkoleń otwartych tzn. gdy szkolenie nie było zamawiane przez instytucje, firmę? Czy może to być koszt szkolenia od 1 osoby czy łączny koszt ? Np. (liczba osób x koszt szkolenia/1 osoby)
 
W załączniku nr 4c do SIWZ  Zamawiający wymaga by Wykonawcy, wykazali wykładowców, którymi dysponują do przeprowadzenia kursu.
Rubryka „Wartość usługi ”została zamieszczona w załączniku nr 4a do SIWZ.
( Doświadczenie Wykonawcy.)
W w/w rubryce Zamawiający wymaga by Wykonawcy podali łączny koszt kursu (liczba osób x koszt szkolenia /1 osoby)
 
Pytanie 3 (preliminarz kosztów kursu)
 
Jakiego rodzaju koszty wynagrodzenia w poz „Inne’’ będą kosztami kwalifikowanymi?
Czy należy szczegółowo opisać te koszty?  Czy rubryki można modyfikować?
Np. Inne (wynagrodzenie kierownika kursu)
 
W preliminarzu kosztów kursu należy rozpisać wszystkie koszty jaki składają się na ogólny koszt kursu. Zgodnie z SIWZ zamawiający nie będzie wnikał w sposób obliczenia ceny, a   za prawidłową przyjmie cenę za przeszkolenie jednej osoby
Rubryki można modyfikować poprzez rozszerzenie ich treści , nie zaleca się usuwania pozycji wskazanych przez Zamawiającego.
 
Analogicznie w pkt. 3 MATERIAŁY
 
Czy należy wyszczególnić wszystkie materiały szkoleniowe (np. koszt jednostkowy podręczników, pen-drive, itp. Czy raczej podać ogólna kwotę zsumowaną wynikająca z kalkulacji ?
 W pkt 3 preliminarza kosztów kursu należy podać ogólną zsumowaną kwotę materiałów biurowych wynikająca z kalkulacji.
 
Pytanie 4
 
Kiedy należy wykazać zawartą polisę OC w chwili składania oferty/przystąpienia do przetargu czy jest ona wymagana dopiero w chwili podpisania umowy?
 
Zgodnie z złącznikiem nr 8 do SIWZ (Wykaz dokumentów) Wykonawcy składają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 zł, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca  wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 zł ważną do min. 29.10.2010r,
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (102kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadcznia zawarte w art.22 i 24 Pzp oraz oswiadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 Pzp (93kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (85kB) word
Zapytania i wyjasnienia do SIWZ (42kB) word
Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ (142kB) zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (154kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ- Harmonogram (114kB) word
Załącznik nr 4a, 4b,4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, sprzętu, wykładowców (106kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (226kB) word
Modyfikacja SIWZ (28kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji (220kB) word
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (40kB) word
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (24 maja 2010)
Opublikował: j_stepien (24 maja 2010, 10:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194