Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kroju i szycia, kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG), k

29/06/2010    S123    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego

2010/S 123-188288

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Powiatowy Urząd Pracy
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Justyna Stępień
42-200 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail: kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kroju i szycia, kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG), kurs masażu, kurs agrobiznesu, kurs stylkizacji paznokcji z podstawami przedsiębiorczości, kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
UWAGA: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010 r.
Część I - kurs kroju i szycia.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część II - kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG).
Przewidziano do przeszkolenia 60 osób (w tym: 45 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków EFS).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 15 osób (w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS, 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez.
Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 15 osób (w tym: 7 osób – finansowanie ze środków EFS, 8 osób – finansowanie ze środków EFS przez.
Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 15 osób (finansowanie ze środków EFS),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2010 r. – 15 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część III - kurs masażu.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część IV - kurs agrobiznesu.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - sierpień 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 240 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część V - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część VI - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Kurs kroju i szycia
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG)
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 60 osób (w tym: 45 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków EFS).
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej metody.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 15 osób (w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS, 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez.
Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 15 osób (w tym: 7 osób – finansowanie ze środków EFS, 8 osób – finansowanie ze środków EFS przez.
Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 15 osób (finansowanie ze środków EFS),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2010 r. – 15 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie różnych metod.
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej metody.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Kurs masażu
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Kurs agrobiznesu
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - sierpień 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 240 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości
1) KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Nie dotyczy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniajacych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs kroju i szycia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs kroju i szycia oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część II - kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie spawania podstawowego oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część III - kurs masażu.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs masażu oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część IV - kurs agrobiznesu.
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Część V - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie - kurs stylizacji paznokci oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część VI - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie - kurs szycia i modelowania firan oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży wykaz doświadczenia.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu należy złozyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu należy złozyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs kroju i szycia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Część II - kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III - kurs masażu.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs agrobiznesu.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie wykładowcą na ww. szkoleniu, posiadającą wiedzę i doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu agrobiznesu lub agroturystyki.
Część V - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część VI - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia i jednym owerlokiem, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złozy wykaz sprzętu oraz wykaz wykładowców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs kroju i szycia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Część II - kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III - kurs masażu.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs agrobiznesu.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie wykładowcą na ww. szkoleniu, posiadającą wiedzę i doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu agrobiznesu lub agroturystyki.
Część V - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część VI - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia i jednym owerlokiem, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złozy wykaz sprzętu oraz wykaz wykładowców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-271-14/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2010 - 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2010 - 08:30

Miejsce

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, p.217, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Szkolenia finansowane m.in ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.6.2010
                                                                                  Częstochowa, 2010-07-06
ZZ-271-14/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
Zapytanie:
1.      Informujemy, że punkt 2.3 SIWZ ZZ-271-14/2010 mówiący o minimalnej ilości godzin dydaktycznych wynoszącej 150 jest niezgodny z punktem 2.4, który mówi, że „szkolenie musi zostać przeprowadzone na podstawie programu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego”.
Ilość godzin w kursach I stopnia zgodnie z wytycznymi W-07 kształtują się następująco:
·         Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – 103 godziny
·         Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) – 145 godzin
·         Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111) – 163 godzin
·         Kurs gazowego spawania blach (311) – 127 godzin
        Proszę również o podanie ilości dodatkowych godzin szkolenia z zakresu ochrony            środowiska. Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca takie zajęcia?
 
Wyjaśnienie:
1.      Zamawiający wymaga, aby program kursu był zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 minut) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy ilość godzin dydaktycznych, która wynika z wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach jest mniejsza niż 150 godzin, należy poszerzyć program kursu o ilość godzin w ten sposób aby obejmował minimum 150 godzin dydaktycznych.
Równocześnie wyjaśniam, że Zamawiający nie precyzuje ile godzin dydaktycznych mają stanowić zajęcia z zakresu ochrony środowiska, to wykonawca  przedstawia swoją propozycję ilości godzin.
Zamawiający również nie precyzuje jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca zajęcia z zakresu ochrony środowiska. Osoba ta powinna posiadać kwalifikacje odpowiednie do charakteru wykładanych zajęć.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (232kB) word
Załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, sprzętu i wykładowców (106kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (85kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (154kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (238kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia zawarte w art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (93kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (114kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (103kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzory umów (143kB) zip
Zapytania oraz wyjaśnienia do SIWZ (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (29 czerwca 2010)
Opublikował: j_stepien (29 czerwca 2010, 08:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198