zawiadomienie o unieważnieniu III części postępowania przetargowego (ZZ-271-26/2010)

 

                                                                                                            Częstochowa, 2009-11-15

ZZ-271-26/2010

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 biorący udział w  postępowaniu

                                                                                                                                           wg. rozdzielnika

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy

 w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15

 - CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

TRZECIEJ CZĘŚCI  POSTĘPOWANIA

 

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu trzeciej części postępowania.

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienia faktyczne:

            W postępowaniu na realizacją trzeciej części wpłynęła jedna oferta złożona przez Eureka” Spółka Cywilna, Al. Armii Krajowej 12/30, 42-200 Częstochowa

W/w oferta została  przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych. Uzasadnienia faktyczne i prawne tych odrzuceń znajdują się powyżej. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zatem zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź .zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE FAXEM OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA

 

 

 

Rozdzielnik:

1.       „Eureka” Spółka Cywilna, Al. Armii Krajowej 12/30, 42-200 Częstochowa

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (15 listopada 2010)
Opublikował: a_kukla (15 listopada 2010, 09:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247