Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 tys euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-cz.II kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i P

ZPZ-271-28/2012                                                                 Częstochowa, dn. 12.10.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
- CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA –kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2 , złożoną przez:
Z.P.U. Alicja Glińska ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
 ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
21,06
3,0
24,06
2.
Z.P.U. Alicja Glińska
 ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
27,00
0,00
27,00
   3.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
14,85
3,00
17,85
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (12 października 2012)
Opublikował: a_kukla (12 października 2012, 09:29:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276