Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08                                                            Częstochowa, dn. 23.06.2008r.

 

 

                                                                                         

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część II – kurs kierowcy wózka jezdniowego dla 95 osób.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez

 

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta:

Oferta nr 2, złożona przez:

Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”

Ul. Grunwaldzka 35

43-600 Jaworzno

Uzasadnienie:

W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił wymóg, by program kursu kierowcy wózka jezdniowego zawierał 15 godzin praktycznej nauki jazdy przeznaczonych dla jednego uczestnika kursu. Wykonawca w preliminarzu kosztów szkolenia przyjął 105 godzin praktycznej nauki jazdy dla 95 osób, co oznacza, że nie będzie spełniony wyżej wskazany wymóg postawiony przez Zamawiającego.

Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 podlega odrzuceniu.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 


Załącznik nr 1

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

2,13

6,39

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

2,10

6,30

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

2,20

6,60

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,35

1,05

 

 

 

RAZEM

6,98

20,94

3

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

3,00

9,00

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,57

4,71

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

2,01

6,03

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,35

1,05

 

 

 

RAZEM

7,03

21,09


 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

4

Spółdzielnia  Pracy „OŚWIATA”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

2,31

6,93

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,50

4,50

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

1,42

4,26

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,20

0,60

 

 

 

RAZEM

5,53

16,59

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (140kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (26 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (26 czerwca 2008, 16:08:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170