Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 24.06.2008r.
 
 
 
 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część IX – kurs specjalisty ds. kadr i płac dla 40 osób.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez
 
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 7, złożona przez:
Spółdzielnię Pracy „OŚWIATA”
Ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie:
Wykonawca w formularzu oferty wskazał, że wśród materiałów przekazywanych na własność dla uczestników kursu przekaże jeden poradnik pracownika kadr. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił warunek zapewnienia przez Wykonawcę każdemu uczestnikowi kursu co najmniej dwóch podręczników z zakresu tematyki kursu. Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w myśl przepisów art. 89 ust. 1 pkt. 2 podlega odrzuceniu.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę nr 1:
Tarbonus Sp. z o. o.
Oddział Warszawa
Ul. Targowa 34
03-733 Warszawa
Uzasadnienie
Wykonawca w swojej ofercie nie przedłożył m. in. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, poświadczającej, że nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego. Wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu, we wskazanym terminie nie dokonał uzupełnienia. Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 Wykonawca podlega wykluczeniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
2
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ul. Urbanowska 32/4
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,65
4,95
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,13
9,39
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
6,78
20,34
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,46
7,38
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,92
5,76
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,84
8,52
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
7,42
22,26

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
4
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,86
5,58
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,97
11,91
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
8,93
26,79
5
Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
 
1
Koszt szkolenia
2,37
7,11
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,50
4,50
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,45
10,35
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,30
0,90
 
 
 
RAZEM
7,82
23,46

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
6
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,70
8,10
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,86
5,58
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,99
11,97
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,10
0,30
 
 
 
RAZEM
8,75
26,25
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (179kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 13:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207