ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-27/2010                                                                    Częstochowa, dn. 16.11.2010r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                    

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ul. K Szymanowskiego 15

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:

 

Senetic Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice

 

W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. Jawna-A. Bąk i spółka ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.3. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Do realizacji wybrano ofertę nr 3 firmy Senetic Spółka z o.o. Sp.k. ul. Wilimowskiego 6,

40-074 Katowice, jako ofertę, która uzyskała spośród pozostałych największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (17 listopada 2010)
Opublikował: a_kukla (17 listopada 2010, 07:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234