Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08                                                                 Częstochowa, dn. 16.06.2008r.

 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część XI – kurs projektowania stron internetowych dla 10 osób.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

3,00

9,00

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,00

3,00

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,40

10,20

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,00

0,00

 

 

 

RAZEM

6,20

22,80

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (134kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (17 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (17 czerwca 2008, 13:20:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185