Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie

 
ZPZ-271-18/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-13
 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
 
 
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
30,00
 
 
 
30,00
 
 
2.
CADExpert Sp z.o.o.
ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź
 
Oferta odrzucona
 
Oferta odrzucona
 
 
3.
inMedia Polska Sp.z.o.o.
Rynek 36/37, 50-102 Wrocław
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
4.
Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
ul. Mikołaja Reja 20, 33-300
 Nowy Sącz
Oferta odrzucona
 
 
Oferta odrzucona
 
 
5.
COMBIDATAPoland Sp.z.o.o.
ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot
 
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (14 września 2011)
Opublikował: a_kukla (14 września 2011, 07:37:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239