Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08                                                               Częstochowa, dn. 23.06.2008r.

 

 

                                                                                             

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część XVIII – kurs stylizacji paznokci dla 11 osób.

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 


Załącznik nr 1

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

3,00

9,00

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,79

5,37

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,01

9,03

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,30

0,90

 

 

 

RAZEM

8,30

24,90

2

Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”

Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Al. Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

1

Koszt szkolenia

2,88

8,64

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,69

5,07

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

2,63

7,89

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,10

0,30

 

 

 

RAZEM

7,40

22,20

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (140kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (26 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (26 czerwca 2008, 17:48:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179