07/03/2013    S47    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2013/S 047-076354
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
prztarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie- ABC biznesu dla 58 osób
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przewidziano do przeszkolenia 58 osób (szkolenie warsztatowe byłoby finansowane z 10 % odpisu Funduszu Pracy 2013 r. na finansowanie programów specjalnych).
program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
- z zakresu podstaw rachunkowości - 50 godzin:
- podstawy prawne związane z utworzeniem oraz prowadzeniem działalności,
- wybór formy prawnej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza i jej charakterystyka, spółka cywilna jako wspólne przedsięwzięcie przedsiębiorców, spółka jawna, spółka partnerska dla wolnych zawodów),
- rejestracja firmy (wniosek CEIDG),
- wybór formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne: stawka liniowa,
a stawka progresywna),
- podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców,
- podatek od towarów i usług w działalności gospodarczej,
- pozostałe podatki,
- dokumenty będące podstawą księgowania – sporządzanie dokumentów,
- podstawy księgowości – praktyczne wypełnianie dokumentów (ewidencja przychodów przy ryczałcie, podatkowa księga przychodów i rozchodów – dokonywanie operacji księgowych, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja, ewidencje VAT – ewidencjonowanie w rejestrach, pozostałe ewidencje, sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie zapisów w ewidencjach, zamknięcie roku w działalności gospodarczej),
- dokumentacja pracownicza (formy zatrudnienia i ich charakterystyka, przedsiębiorca jako pracodawca, stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenia, przerwy w świadczeniu pracy, podróże służbowe, sporządzanie dokumentacji pracowniczej, podstawy wyliczania wynagrodzeń),
- podstawy ubezpieczeń (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz
pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych, samodzielne naliczanie składek i wypełnianie deklaracji ZUS).
- kredyty (analiza ofert kredytowych, harmonogramów spłat kredytów, wypełnienie wniosków kredytowych).
- z zakresu marketingu – 45 godzin (w tym zakresie szkolenie powinno przygotować
przyszłych przedsiębiorców do promowania i tworzenia wizerunku firmy):
- pojęcie marketingu,
- budowanie oraz kształtowanie wizerunku firmy,
- doradztwo – strategia marketingowa firmy,
- badania marketingowe,
- plan marketingowy – elementy,
- public relations,
- zarządzanie marką – budowa i utrwalanie wartości marki,
- zarządzanie marketingowe,
- zarządzanie produktem,
- savoir – vivre prowadzenia rozmów biznesowych,
- promocja firmy i produktu,
- opracowanie ulotki reklamowej i wizytówki firmy, zapisanych na nośniku CD-ROM,
gotowych do wydruku.
- z zakresu pisania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej wraz z biznes planem – 25 godzin:
- podstawy prawne funkcjonowania firmy w powiązaniu z ustawami o swobodzie
działalności gospodarczej i ustawy o pomocy publicznej,
- konsultacje i doradztwo pozwalające na nabycie umiejętności samodzielnego wypełniania
wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej stosowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (zgodnie
ze wzorem wniosku – załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia),
- sporządzenie wniosku wraz z biznes planem, który zostanie złożony w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Częstochowie.
- z zakresu obsługi kas fiskalnych – 30 godzin:
- budowa kas fiskalnych,
- programowanie kasy fiskalnej,
- zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
- obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów
kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
- sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
- drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
- wystawienie faktury i rachunków.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić poniższe warunki :
1. Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i
o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz kadry, wykaz doświadczenia (wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym na 2013r. o wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 31.07.2013r,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz
z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą
i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
b) wykaz kadry, doświadczenia (wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), i sprzętu - zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2.W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BIORACYCH UDZIAŁ W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu (do wyboru):
- podstawy przedsiębiorczości,
- podstawy rachunkowości lub księgowości w małej firmie,
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszt śledczy,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
- minimum 8 kasami fiskalnymi,
- minimum PIĘTNASTOMA stanowiskami komputerowymi,
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- minimum jedna osobą do przeprowadzenia niniejszego kursu, posiadająca doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dl min. pięciu osób) z zakresu (do wyboru):
- podstawy przedsiębiorczości,
-podstawy rachunkowości lub księgowości w małej firmie,
w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zamawiający nie precyzuje warunku
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zamawiającynie precyzuje warunku
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu (do wyboru):
- podstawy przedsiębiorczości,
- podstawy rachunkowości lub księgowości w małej firmie,
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszt śledczy,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
- minimum 8 kasami fiskalnymi,
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi,
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- minimum jedna osobą do przeprowadzenia niniejszego kursu, posiadająca doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dl min. pięciu osób) z zakresu (do wyboru):
- podstawy przedsiębiorczości,
-podstawy rachunkowości lub księgowości w małej firmie,
w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. waga. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
zpz-271-5-2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.3.2013 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.3.2013 - 08:30
Miejscowość:
Powiatowy Urąd Pracy ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Czestochowa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.3.2013
 
                                                                              Częstochowa, 2013-03-11
ZPZ-271-5/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie – szkolenie warsztatowe „ABC biznesu”.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie podaje treść zapytań i wyjaśnienia oraz modyfikację SIWZ:
Zapytanie:
„1. Zamawiający podaje ze aby spełnić wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca ma wykazać że dysponuje minimum 10 stanowiskami komputerowymi. Natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia podaje że podczas zajęć prowadzonych z użyciem komputera każdy uczestnik powinien mieć do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe. Takie zapisy wykluczają się wzajemnie. Czy w takim razie Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał minimum 15 stanowisk komputerowych, czy jest to pomyłka w Opisie przedmiotu zamówienia i wystarczy 10 stanowisk komputerowych, nie dla każdego uczestnika ? ”.
Wyjaśnienia/ modyfikacja SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu:
Zamawiający informuje, iż w rozdziale V SIWZ dokonuje zmiany opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu:
Zapis: „Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
 - minimum 8 kasami fiskalnymi,
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi” zostaje zastąpiony zapisem:
„Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
 - minimum 8 kasami fiskalnymi,
- minimum piętnastoma stanowiskami komputerowymi”.
Pozostała treść w/w rozdziału SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.
 
Zapytanie:
„2. Zamawiający podaje że Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom możliwość konsultacji ze specjalistą z zakresu grafiki komputerowej. Czy należy taką osobę ująć
z imienia i nazwiska w wykazie kadry?”
 
Wyjaśnienia/ modyfikacja SIWZ:
Zamawiający informuje, iż załącznik nr 4b do SIWZ – Wykaz kadry należy złożyć celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawartych w V rozdziale SIWZ. Zamawiający nie wyznaczył warunku udziału w postępowaniu dotyczącego specjalisty z zakresu grafiki komputerowej, stąd nie ma konieczności ujmowania takiej osoby w Wykazie kadry. Jednakże Wykonawca mimo wszystko będzie zobowiązany do zapewnienia takiej osoby, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 
Zapytanie:
„3. Zamawiający podaje że każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik z każdego zakresu. Jednakże, po konsultacji
z osobami prowadzącymi wiele szkoleń z zakresu obsługi kasy fiskalnej, zebraliśmy informacje, iż nie ma typowego podręcznika z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Można przedłożyć instrukcję obsługi danej kasy, która może być fotokopią (gdyż oryginał musi pozostać w firmie przy kasie), jednakże uczestnicy mają dostęp do różnego rodzaju kas. Czy można w zamian załączyć podręcznik dotyczący np. Sprzedaży?”
 
Wyjaśnienia/ modyfikacja SIWZ:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zakup podręcznika z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży zamiast podręcznika dotyczącego obsługi kas fiskalnych.
 
 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
                                                                                                                                                            Częstochowa, 2013-03-14
ZPZ-271-5/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie – szkolenie warsztatowe „ABC biznesu”.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie podaje treść zapytań i wyjaśnienia oraz modyfikację SIWZ:
Zapytanie:
„Zamawiający podaje, że program szkolenia powinien obejmować: "konsultacje i doradztwo pozwalające na nabycie umiejętności samodzielnego wypełniania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej stosowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (zgodnie ze wzorem wniosku – załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia)".
 
Jednakże, Zamawiający nie dołączył wzoru wniosku. Czy możemy prosić o załączenie wzoru takiego wniosku?”
 
Wyjaśnienia/ modyfikacja SIWZ:
Zamawiający informuje, iż dołączono do załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – wzór wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJI (53kB) zip
ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ (37kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (148kB) word
zał. nr 2- Formularz oferty (31kB) word
zał. nr 3- Oswiadczenia z art. 22 i 24 ustawy prawo zamówien publicznych (37kB) word
zał. nr 4- Wykaz kadry, doświadczenia,sprzętu (50kB) word
zał nr 5 - Program szkolenia (33kB) word
zał. nr 6 - Hamonogram (68kB) word
zał. nr 7 - Preliminarz kosztów (42kB) word
zał. nr 8 - Wykaz dokumentów (48kB) word
zał.n r 9 - Wzór umowy (206kB) word
zał. nr 10 - Wykaz części przekazanych do realizacji przez podwykonawców (31kB) word
ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (8 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (8 marca 2013, 09:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216