Ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 

ZZ-271- 34/07
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
 
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00 , fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy w  Częstochowie
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie           Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok.128                     od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400  
-    specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy         nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę.                                  Specyfikacja jest bezpłatna.
-   specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej    pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zmówienia publiczne”)
 
           Wykonawca, który pobrał SIWZ drogą elektroniczną winien przekazać stosowną informację Zamawiającemu (na adres : kacz@praca.gov.pl) podając dokładną nazwę firmy, adres do korespondencji, telefon, faks oraz adres e-mail.
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy w  Częstochowie .
 
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 30199760-5 talony
 
Zamawiający oświadcza, że :
a)      nie przewiduje zebrania Wykonawców.
b)      nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
c)     nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
d)     nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e)     nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
f)       nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.
 
 
 
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-           posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
-           znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik                       nr 2 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
1)       Cena ofertowa - 5%
2)       Ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Częstochowa oraz   powiatu częstochowskiego  – 95%
                                                                                              
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-          Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-           Termin  : 20. 11. 2008 r. do godz. 8 00            
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-            Termin : 20. 11. 2008 r. o godz. 9 00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie                               z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
Częstochowa, dnia 12 listopada 2008 r.

zał. nr 2- oświadczenie zawarte w art.22i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (79kB) plik
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (148kB) plik
zał. nr 4 - wykaz części zamówienia przekaanych do realizacji przez podwykonawców (31kB) word
zał. nr 1 - formularz oferty (80kB) plik
zał. nr 3 - wzór umowy (82kB) plik
zał. nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, opłatami i składkami (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (12 listopada 2008)
Opublikował: a_kukla (12 listopada 2008, 11:27:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240