Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs z zakresu pisania wniosku o jednor

ZPZ-271-8/2011                                                                   Częstochowa, dn. 04 .07.2011r.
 
                
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
 „LUGA” Agnieszka Glińska, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie
ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami
Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Conart. Sp.z o.o.
ul. Barbary 21,
40-053 Katowice
 
8,10
           3,00
11,10
 
2.
 „LUGA” Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
27,00
          3,00
30,00
 
3.
Ośrodek Kształcenia i Biznesu „SOKRATES”,
ul. Wodzickiego 68,
 42-200 Częstochowa
 
11,07
          0,00
11,07
 
4.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
12,96
         3,00
15,96
 
 
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (4 lipca 2011)
Opublikował: j_stepien (4 lipca 2011, 10:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187