ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                                               Częstochowa, 20.11.2008r.

ZZ-271-34-2008
 
 
 
 
                 Bonus Systems Polska S.A.
                 ul. Żupnicza 17
                 03-821Warszawa
 
 
 
 
 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 14.11.2008r dotyczącym naruszenia przez Zamawiającego:
 
1) zasad ochrony konkurencji przez obrazę przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 7 art. 5, art.8, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie Konkurencji i Konsumentów, poprzez niezgodności z zasadami określonymi w/w prawem, a w szczególności z naruszeniem zakazu ograniczenia postępu technicznego,
 
2) zasad udzielania zamówień publicznych poprzez obrazę przepisów art.7 ust.1 oraz ust.2, art.22 ust.2, art.29 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, poprzez niezgodność z zasadami określonymi w/w prawem, a w szczególności z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn.zm)
 
 
 
informuję o oddaleniu protestu w całości
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zmówień publicznych nie został przez Protestującego w żaden sposób uzasadniony. W tej części należy zatem protest oddalić jako oczywiście bezzasadny.
 
Zarzut naruszenia art. 7 ust 1, art.22 ust.2, art.29 ust.2 ustawy Prawo zmówień publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie Konkurencji i Konsumentów również nie znajduje pokrycia w faktach. Zamawiający nie naruszył zasady zachowania uczciwej konkurencji, zakazu porozumień w celu ograniczania postępu technicznego, zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku ani zasady równego traktowania wykonawców.
Przedmiotem postępowania jest dostawa bonów towarowych płatnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zamawiający w SIWZ w sposób jednoznaczny określił, co rozumie przez pojęcie „bonów towarowych” :
 
Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi. Takie określenie przedmiotu zamówienia nie jest naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503).
 
Przedmiotem dostawy są znaki legitymacyjne, wraz ze związanymi z nimi prawami. Wnoszący protest w miejsce znaków płatniczych proponuje elektroniczne instrumenty płatnicze (instrumenty pieniądza elektronicznego), których definicję zawiera Ustawa  z 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 169 poz. 1385 z późn. zm.). Z porównania tych definicji wynika, że elektroniczny bon towarowy nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w SIWZ przez Zamawiającego. Nazwanie proponowanego przedmiotu dostawy „bonem towarowym elektronicznym” jest tylko wybiegiem słownym i nie zmienia faktu, że Protestujący oczekuje po prostu dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert wariantowych. Tymczasem żaden przepis nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dopuszczania ofert wariantowych, zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający posiada tylko takie uprawnienie. W SIWZ Zamawiający zastrzegł wyraźnie, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie powoduje to w żaden sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zakazu porozumień w celu ograniczania postępu technicznego, zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku ani zasady równego traktowania wykonawców. Na rynku działa wielu wykonawców, którzy oferują bony towarowe będące znakami legitymacyjnym.
 
Zamawiający pragnie poinformować, że proponowane przez Protestującego rozwiązanie wariantowe nie odpowiada potrzebom Zamawiającego. Bony towarowe mają trafić do różnych grup pracowników, w tym emerytowanych pracowników.
 
 
Ponadto Zamawiający ma pełne prawo swobodnie opisać przedmiot zamówienia, w    sposób spełniający jego potrzeby i oczekiwania, z zachowaniem reguł wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Zdaniem Zamawiającego przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia nie doszło do naruszenia żadnych z powołanych wyżej aktów prawnych.
 
W związku z tym, iż nie zachodzi żadna przesłanka z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie protestu Protestującemu nie przysługuje odwołanie.
 
 
 

Rozstrzygnięcie protestu (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (20 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (20 listopada 2008, 13:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377