Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 298368 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje: 217 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2012-09-26 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows) Oferta dotyczy: Przedłużenia licencji ESET Smart Security Business Edition Suite na 3 lata. Dodatkowo prosimy o zachowanie obecnych kluczy. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje:175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 Oferta dotyczy: upgradeu 175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 do Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation + Maintenance, dokupienia brakujących 35 licencji oprogramowania Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation na 14 stacji roboczych i 21 laptopów + Maintenance..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.73.00.00-4, 48.76.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty i oferta cenowa stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy. 6. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, b) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114 ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I zamówienia.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje:217 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2012-09-26 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows) Oferta dotyczy: Przedłużenia licencji ESET Smart Security Business Edition Suite na 3 lata. Dodatkowo prosimy o zachowanie obecnych kluczy..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II zamówienia.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje: - 175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 Oferta dotyczy: 1) upgradeu 175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 do Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation + Maintenance 2) dokupienia brakujących 35 licencji oprogramowania Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation na 14 stacji roboczych i 21 laptopów + Maintenance..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.73.00.00-4.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
                                                                     Częstochowa, 2012-08-17
ZPZ-271-24/2012
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup  i dostawę oprogramowania komputerowego  dla  Powiatowego Urzędu Pracy   w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy    w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W związku z chęcią wzięcia udziału naszej firmy w powyższym postępowaniu i zapisami zawartymi w Rozdziale 2 Ustawy Pzp. Art. 29 ust. 3 oraz art. 30 zwracamy się do zamawiającego o wprowadzenie zapisu o programie równoważnym do opisanego z podaniem nazw produktowych – produkcie marki ESET.
Dodatkowo prosimy o zmianę zapisów w Projekcie Umowy i dopasowanie jej do wymogów do okoliczności dostawy oprogramowania, w szczególności zapisu:
§ 4 Wykonawca zapewnia prawidłowość działania oraz aktualizacje przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej.
            Dystrybutor oprogramowania nie ma prawa do ingerencji ani wprowadzania zmian do programu, który w całości należy do jego Producenta. Nie może zatem gwarantować Zamawiającemu prawidłowości działania oraz regularnego aktualizowania programu. Wykonawca udziela rękojmi/ gwarancji na dostarczone oprogramowania na okres ważności licencji od dnia sprzedaży, zgodnie z umową licencyjną danego oprogramowania stanowiącej integralną część umowy.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wprowadzenia wskazanych zmian.
Zamawiający posiada wskazane w Opisie przedmiotu oprogramowanie. W drodze przedmiotowego postępowania chce nabyć jego aktualizację. Nie ma możliwości określenia przedmiotu zamówienia inaczej, aniżeli przez podanie nazwy oprogramowania, które posiada.
Rozwiązaniem sytuacji byłoby niepodawanie informacji na temat nazwy posiadanego już oprogramowania, tylko sformułowanie opisu przedmiotu tak, że Zamawiający ogłasza przetarg na aktualizację posiadanego oprogramowania antywirusowego. Jednak takie postępowanie i tak wiązałoby się z koniecznością poznania przez potencjalnych wykonawców nazwy tego oprogramowania, dlatego odpowiednią informację Zamawiający podał już na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia.
Program antywirusowy Eset Smart Security zainstalowany jest na wszystkich stacjach roboczych, serwerach i laptopach w Urzędzie - łącznie 217 urządzeń. Urządzenia te są zdalnie zarządzane i monitorowane za pośrednictwem konsoli administracyjnej ESET Remote Administrator. Używając tego rozwiązania od kilku lat Zamawiający opracował odpowiednie procedury bezpieczeństwa i ochrony antywirusowej systemu informatycznego Urzędu.
Nie ma możliwości aktualizacji w/w oprogramowania przez oprogramowanie równoważne.
Natomiast zmiana systemu antywirusowego wiązała by się z koniecznością odinstalowania obecnego sprawdzonego i dobrze działającego oprogramowania oraz ponowną czasochłonną instalacją nowego programu na wszystkich posiadanych urządzeniach. W związku z powyższym zmiana systemu antywirusowego jest nieuzasadniona i nieekonomiczna.
            Jeżeli chodzi o zapis załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy:  § 4 Wykonawca zapewnia prawidłowość działania oraz aktualizacje przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej, Zamawiający nie oczekuje poprzez ten zapis od Wykonawcy ingerencji ani wprowadzania zmian do oprogramowania. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia odpowiedniego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) oprogramowania z możliwością jego aktualizacji przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (37kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (49kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (35kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (42kB) word
Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (37kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dokumentów (45kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (218kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (13 sierpnia 2012)
Opublikował: j_stepien (13 sierpnia 2012, 11:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258