Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 324473 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Wielofunkcyjne urządzenie drukujące A3 (pkt 1 zał. 1 do SIWZ) 2 szt. 2 Materiały eksploatacyjne do wielofunkcyjnego urządzenia drukującego A3 (pkt 2 zał. 1 do SIWZ) 4 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.96.20.00-7, 30.12.51.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), w formie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 z dopiskiem: przetarg nr ZZ-271-28/10. 4. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji - od składania ofert na okres, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - przypadku innych form - oryginalny dokument (złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty). 6. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Prawie zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Informacja o parametrach technicznych stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć wymagane na etapie składania ofert dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Informacja o paramertach technicznych - pozycja (tabela) nr 2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). Informację o nazwie banku i numerze konta wykonawcy. Dowód wpłaty wadium - zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania do realizacji zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niedostarczenie tego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie jednoznaczne z uchylaniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 207 ul. K. Szymanowskiego 15 42-217 Częstochowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114 ul. K. Szymanowskiego 15 42-217 Częstochowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (85kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (38kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (34kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (192kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ informacja o parametrach technicznych (52kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (48kB) word
Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (37kB) word
Załącznik nr 7do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (16 listopada 2010)
Opublikował: j_stepien (16 listopada 2010, 12:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412