Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora wózka jezdniowego (obej

 
 
ZPZ-271-12/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-07
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część III postępowania - kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny.
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
   z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 1
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 16,47
 
3,00
  
19,47
 
 
2
LUGA Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
20,25
 
3,00
 
23,25
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
oferta odrzucona
 
oferta odrzucona
 
oferta odrzucona
 
4
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
5
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13,
42-200 Częstochowa
 
 
22,14
 
3,00
 
25,14
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (7 września 2011)
Opublikował: j_stepien (7 września 2011, 14:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206