Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pup.bip.czestochowa.pl/bip/

Częstochowa: rozbudowa systemu backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 296024 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa systemu backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa posiadanego systemu backupu o urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych - 2 szt. Rozbudowa posiadanego oprogramowania do backupu danych EMC NetWorker o dodatkowe moduły NDMP oraz obsługę systemów DataDomain 1 szt. Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej EMC VNX5300 1 szt. Usługa instalacji i wdrożenia 1 szt..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 48.62.00.00-0, 71.35.63.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 tys. zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie systemów wirtualizacji serwerów) oraz, że dostawy te zostały wykonane należycie. trzy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie systemu backupu) oraz, że dostawy te zostały wykonane należycie, trzy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych) oraz, że dostawy te zostały wykonane należycie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: minimum dwoma wdrożeniowcami z certyfikatami z oprogramowania wirtualnego VCP oraz minimum jednym wdrożeniowcem z certyfikatem EMCIE Inżynier wdrożeniowy ze specjalizacją w dziedzinie odzyskiwania oraz backupu danych, posiadającymi doświadczenie z zakresu odpowiadającego zakresowi przedmiotowemu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Opis przedmiotu zamówienia, informacja o parametrach technicznych i Formularz oferty, oferta cenowa, oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców. Informację o nazwie banku i numerze konta wykonawcy. Dowód wpłaty wadium. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) certyfikaty dotyczące osób, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważną przez cały okres trwania umowy, c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pok. 114.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 296024-2013 z dnia 2013-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
Rozbudowa posiadanego systemu backupu o urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych - 2 szt. Rozbudowa posiadanego oprogramowania do backupu danych EMC NetWorker o dodatkowe moduły NDMP oraz obsługę systemów DataDomain 1 szt. Rozbudowa...
Termin składania ofert: 2013-08-02

Numer ogłoszenia: 151667 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296024 - 2013 data 25.07.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
·         W ogłoszeniu jest: III.4.1..
·         W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ. W wykazie należy wskazać jako główne jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 4a SIWZ. Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami..

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/informacja o parametrach technicznych (106kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (33kB) word
Załącznik nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ - Wykaz osób, wykaz doświadczenia (59kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (45kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (154kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (37kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Pzp (31kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (35kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (25 lipca 2013)
Opublikował: i_burzawa (25 lipca 2013, 14:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299