Zawiadomienie o złożeniu protestu.

 Częstochowa, 2008-07-07

 
 ZZ-271-13/2008                                                                                  
                                                                                 
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  206 000 euro, w zakresie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 
Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) zawiadamia się uczestników postępowania  o złożeniu protestu –część IV kurs języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.
 
Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym   się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy   w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się  w wyniku złożenia protestu.
Prawa i obowiązki uczestników postępowania  toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art.181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (7 lipca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (7 lipca 2008, 13:35:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345