Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu pierwszej części przetargu o wartości pon. 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Często

 

 
                                                                                                            Częstochowa, 2009-10-22
ZZ-271-40/2009
 
 
Wszyscy Wykonawcy
 biorący udział w postępowaniu
                                                                                                                                           wg. rozdzielnika
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15.,
Cz. I zamówienia
 
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU
PIERWSZEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
1. Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
 
- Ofertę nr 1, złożoną przez TECHNISERV Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie prawne: art.89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Uzasadnienie faktyczne:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w pozycji 9 punkt 4 Informacji o parametrach technicznych: Akcesoria komputerowe – Podkładki pod mysz, Zamawiający wymagał dostawy podkładki pod mysz o następujących cechach: spód wykonany z materiału antypoślizgowego, wierzch w jednobarwnym kolorze wykonany z polipropylenu (PP), przystosowana do myszek optycznych i laserowych, wymiary nie większe niż 220 x 180 mm.   
Firma TECHNISERV Sp. z o.o. w swojej ofercie zaproponowała Zamawiającemu podkładkę Tracer TRAPAD15855, opisując jej parametry w sposób następujący: spód wykonany z materiału antypoślizgowego, wierzch w jednobarwnym kolorze wykonany z polipropylenu (PP), przystosowana do myszek optycznych i laserowych, wymiary 220 x 180 x 3mm.
 Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w dniu 19.10.2009r. zwrócił się do w/w Wykonawcy z zapytaniem, czy oferowany przez niego model podkładki pod mysz posiada wierzch z polipropylenu, co wymagane było w SIWZ i zawarte było w treści oferty Wykonawcy . W dniu 20.10.2009r. Wykonawca przesłał do tut. Urzędu wyjaśnienie, iż oferowane przez niego podkładki pod mysz Tracer TRAPAD15855 nie posiadają wierzchu z polipropylenu.
W związku z powyższym treść oferty w/w Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w wyżej omawianym zakresie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia takiej oferty.
- Ofertę nr 2, złożoną przez Acom Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie prawne: art.89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Uzasadnienie faktyczne:
                        W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w pozycji 7 Informacji o parametrach technicznych: Czytniki kart chipowych (Smart Cards), Zamawiający wymagał dostawy czytników kart chipowych m.in. o następujących cechach: minimalna długość kabla:180cm, możliwość pracy w pozycji pionowej oraz poziomej a także możliwość przyklejenia; Sztywna podstawka biurkowa w komplecie.
Firma Acom Spółka Jawna w swojej ofercie zaproponowała Zamawiającemu model czytnika EZ100PU, podając wśród jego parametrów następujące cechy: długość kabla 180cm, możliwość pracy w pozycji pionowej oraz poziomej a także możliwość przyklejenia, sztywna podstawka biurkowa w komplecie.
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w dniu19.10.2009r. zwrócił się do w/w Wykonawcy z zapytaniem, czy oferowany przez niego model czytnika posiada kabel o długości 180cm, możliwość pracy w pozycji pionowej oraz poziomej a także możliwość przyklejenia, sztywną podstawką biurkowa w komplecie, co wymagane było w SIWZ i zawarte było w treści oferty Wykonawcy. Zgodnie z informacjami podawanymi na stronach internetowych podmiotów sprzedających ten model czytnika, nie spełnia on opisywanych parametrów.
W dniu 20.10.2009r. Wykonawca przesłał do tut. Urzędu wyjaśnienie, iż oferowane przez niego czytniki EZ100PU posiadają kabel o minimum wymaganym w SIWZ tj. 180cm, są firmowo przystosowane do pracy w pozycji poziomej (biurkowej) i pionowej poprzez sztywne wykonanie. Dalej Wykonawca wyjaśnia, iż czytniki same w sobie mają „zintegrowaną podstawkę biurkową”, praca w pozycji pionowej jest możliwa również w przypadku przyklejenia czytnika do obudowy komputera za pomocą specjalnego zestawu montażowego (w komplecie).
Zdaniem Zamawiającego, popartym informacjami zawartymi na stronach internetowych podmiotów sprzedających akcesoria komputerowe, oferowany przez Wykonawcę model czytnika nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, tj. czytnik nie jest przystosowanych do pracy w pozycji pionowej (poza sytuacją, gdy zostanie przyklejony). Wykonawca wyjaśniał, iż czytniki te „są przystosowane firmowo do pracy w pozycji poziomej (biurkowej) i pionowej poprzez sztywne wykonanie” i „pozycja pionowa jest możliwa również w przypadku przyklejenia czytnika”. Z wyjaśnień Wykonawcy można wywnioskować, iż istnieją trzy sposoby umiejscowienia czytnika do pracy: pozioma, pionowa, pionowa po przyklejeniu. Z wyjaśnieniami tymi nie może zgodzić się Zamawiający. Innym z wymogów SIWZ odnośnie czytnika było posiadanie w komplecie sztywnej podstawki biurkowej. Zdaniem Wykonawcy „czytniki same w sobie mają zintegrowaną podstawkę biurkową”. Zamawiający żądał w SIWZ sztywnej podstawki biurkowej w komplecie, a nie „zintegrowanej”. Zdaniem Zamawiającego ten model czytnika nie posiada sztywnej podstawki biurkowej w komplecie.
Zamawiający celem wyjaśnienia sytuacji zwrócił się do podmiotów postronnych o udzielenie informacji w tym zakresie. Skierował do sprzedawców zapytanie, czy model czytnika EZ100PU posiada sztywną podstawkę biurkową w komplecie. Zamawiający otrzymał odpowiedzi o jednoznacznych teściach: „Niestety, w zestawie jest sam czytnik…”, „Obawiam się, ze nie. On jest w postaci czytnika na biurkowego. Ma gumowe nóżki, które zabezpieczają przed przesuwaniem przy wkładaniu karty”, „Czytnik nie posiada żadnych dodatkowych elementów mocujących.” Drugie pytanie skierowane do sprzedawców to, czy ten model czytnika ma możliwość pracy w pozycji pionowej, bez koniczności przyklejania go. W tym przypadku odpowiedzi również były jednoznaczne: „ Niestety nie – tylko na płasko”, „Niestety nie”, „Może pracować w pozycji pionowej po odpowiednim zamocowaniu, niestety nie ma nic w komplecie co by umożliwiało bezproblemowy montaż w takiej pozycji”. Czytnik EZ100PU jest fabrycznie przystosowany do pracy w pozycji poziomej oraz pionowej tylko po przyklejeniu. Nie ma możliwości pracy w pozycji pionowej bez przyklejenia, gdyż uniemożliwia to jego budowa i nie posiada niezbędnej do tego sztywnej podstawki biurkowej w komplecie, ani innego elementu w komplecie umożliwiającego bezproblemowy montaż w pionowej pozycji, co zostało potwierdzone przez podmioty nie będące stroną w postępowaniu.
W związku z powyższym treść oferty w/w Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w wyżej omawianym zakresie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia takiej oferty.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
3. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu pierwszej części postępowania.
 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienia faktyczne:
            W postępowaniu na realizacją drugiej części wpłynęły dwie oferty:
- oferta nr 1, złożona przez TECHNISERV Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego, 42-200 Częstochowa,
- oferta nr 2, złożona przez Acom Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa.
 
Obie oferty zostały przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. Uzasadnienia faktyczne i prawne tych odrzuceń znajdują się powyżej. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zatem zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (22 października 2009)
Opublikował: j_stepien (22 października 2009, 13:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624