Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kursy nauki języka angielskiego, kursy nauki języka nie

01/07/2010    S125    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2010/S 125-191604
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Justyna Stępień
42-200 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kursy nauki języka angielskiego, kursy nauki języka niemieckiego, kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka na dziećmi z ADHD) i kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach:
— część I - kursy nauki języka angielskiego,
— część II - kursy nauki języka niemieckiego,
— część III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD),
— część IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010 r.
Część I - kursy nauki języka angielskiego.
Kod CPV – 80580000-3 – oferowanie kursów językowych.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenia będą odbywać się w następujący sposób:
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku pracownika gastronomii – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego - poziom podstawowy – 1 grupa 10 – osobowa (termin.
Rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.).
Szkolenia muszą zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Szkolenia muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenia realizowane muszą być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku pracownika gastronomii obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego – poziom podstawowy obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Należy przedstawić szczegółowy program szkoleń odrębny dla każdej grupy zawodowej, odrębny program kursu nauki języka angielskiego - poziom podstawowy oraz odrębny program kursu nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany.
Część II - kursy nauki języka niemieckiego.
Kod CPV – 80580000-3 – oferowanie kursów językowych.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenia będą odbywać się w następujący sposób:
— kurs nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka niemieckiego - poziom podstawowy – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.).
Szkolenia muszą zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
— kurs nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka niemieckiego – poziom podstawowy obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Należy przedstawić szczegółowy program szkoleń odrębny dla kursu nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu oraz odrębny program dla kursu nauki języka niemieckiego – poziom podstawowy.
Część III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD).
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 120 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu wrześniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA kursy nauki języka angielskiego
1) KRÓTKI OPIS
Część I - kursy nauki języka angielskiego.
Kod CPV – 80580000-3 – oferowanie kursów językowych.
Przewidziano do przeszkolenia 40 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenia będą odbywać się w następujący sposób:
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku pracownika gastronomii – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego - poziom podstawowy – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.),
— kurs nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.).
Szkolenia muszą zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Szkolenia muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenia realizowane muszą być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku pracownika gastronomii obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego – poziom podstawowy obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Należy przedstawić szczegółowy program szkoleń odrębny dla każdej grupy zawodowej, odrębny program kursu nauki języka angielskiego - poziom podstawowy oraz odrębny program kursu nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany.
Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010r.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA kursy nauki języka niemieckiego
1) KRÓTKI OPIS
Kod CPV – 80580000-3 – oferowanie kursów językowych.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenia będą odbywać się w następujący sposób:
— kurs nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r.),
— kurs nauki języka niemieckiego - poziom podstawowy – 1 grupa 10 – osobowa (termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r.).
Szkolenia muszą zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
— kurs nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym przygotowujący do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w domu obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
— kurs nauki języka niemieckiego – poziom podstawowy obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010 r.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD)
1) KRÓTKI OPIS
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu wrześniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 120 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010 r.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
1) KRÓTKI OPIS
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Winno się ono rozpocząć w miesiącu sierpniu 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 29.10.2010 r.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupłeniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kursy nauki języka angielskiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie - kurs nauki języka angielskiego oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część II - kursy nauki języka niemieckiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie - kurs nauki języka niemieckiego oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie - kurs opieki nad dziećmi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca złozy wykaz doświadczenia.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Na potwierdzenie warunku należy złozyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Na potwierdzenie warunku należy złozyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kursy nauki języka angielskiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie lektorem na ww. szkoleniu, spełniającą poniższe wymogi:
— tytuł min. licencjata filologii angielskiej,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci (dwie opcje do spełnienia do wyboru):
— minimum 3 przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu nauki języka angielskiego,
— albo doświadczenie w postaci bycia czynnym nauczycielem języka angielskiego, w okresie min. ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Część II - kursy nauki języka niemieckiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie lektorem na ww. szkoleniu, spełniającą poniższe wymogi:
— tytuł min. licencjata filologii niemieckiej,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci (dwie opcje do spełnienia do wyboru):
— minimum 3 przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu nauki języka niemieckiego,
— albo doświadczenie w postaci bycia czynnym nauczycielem języka niemieckiego, w okresie min. ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Część III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złozy wykaz wykładowców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kursy nauki języka angielskiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie lektorem na ww. szkoleniu, spełniającą poniższe wymogi:
— tytuł min. licencjata filologii angielskiej,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci (dwie opcje do spełnienia do wyboru):
— minimum 3 przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu nauki języka angielskiego,
— albo doświadczenie w postaci bycia czynnym nauczycielem języka angielskiego, w okresie min. ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Część II - kursy nauki języka niemieckiego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie lektorem na ww. szkoleniu, spełniającą poniższe wymogi:
— tytuł min. licencjata filologii niemieckiej,
— przygotowanie pedagogiczne,
— doświadczenie w postaci (2 opcje do spełnienia do wyboru):
— minimum 3 przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu nauki języka niemieckiego,
— albo doświadczenie w postaci bycia czynnym nauczycielem języka niemieckiego, w okresie min. ostatnich dwunastu miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Część III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD).
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złozy wykaz wykładowców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-271-15/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.7.2010 - 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19.7.2010 - 09:30
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.6.2010
 
                                                                             Częstochowa, 2010-07-12
ZZ-271-15/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
Zapytanie:
„Czy prowadzenie zajęć w szkole policealnej na kierunkach: opiekunka środowiskowa oraz opiekun w domu pomocy społecznej i wyszkolenie około 150 osób stanowi wystarczające doświadczenie do wzięcia udziału w przetargu na poprowadzenie kursu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi?”
Wyjaśnienie:
W przypadku części IV postępowania - kursu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Zamawiający sprecyzował w następujący sposób warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
 Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Samo prowadzenie zajęć w szkole policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa oraz opiekun w domu pomocy społecznej nie stanowi spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej. Spełni go należyte przeprowadzenie kursu z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi dla min. 5 osób w wyżej wskazanym okresie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ten kurs stanowił integralną część (blok tematyczny) całego kierunku kształcenia. Przeprowadzenie takiego kursu należy wykazać w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4a do SIWZ oraz należy złożyć dokument/-y potwierdzający/-e należyte wykonanie tej usługi.
 
 
Zapytanie:
Czy prowadzenie zajęć w szkole policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa jest wystarczającą podstawą do wzięcia udziału w przetargu na poprowadzenie kursu opieki nad dziećmi?”
 Wyjaśnienie:
W przypadku części III postępowania- kursu opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD) Zamawiający wskazał następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
     Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie - kurs opieki nad dziećmi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
 Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Samo prowadzenie zajęć w szkole policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa nie  stanowi spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej. Spełni go należyte przeprowadzenie kursu z zakresu opieki nad dziećmi dla min. 5 osób w wyżej wskazanym okresie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ten kurs stanowił integralną część (blok tematyczny) całego kierunku kształcenia. Przeprowadzenie takiego kursu należy wykazać w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4a do SIWZ oraz należy złożyć dokument/-y potwierdzający/-e należyte wykonanie tej usługi.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
                                                                           Częstochowa, 2010-07-16
ZZ-271-15/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
Zapytanie:
„Czy rozliczenie kosztów dojazdu uczestników szkolenia wliczamy jako nasz koszt osobogodziny czy tylko przedstawiamy państwu bilety w celu rozliczenia przez Was? Czyli inaczej czy jest to koszt zleceniobiorcy czy zleceniodawcy?”
Wyjaśnienie:
Odpowiedź na to pytanie znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia (w punktach: 1.2, 2.2., 3.2, 4.2):
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem osobom skierowanym na kurs, mieszkającym poza Częstochową (poza miejscem szkolenia). Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób oraz maksymalną kwotę refundacji. Na podstawie tej informacji oraz biletów przekazanych przez uczestników kursu Wykonawca dokona w/w zwrotu i przekaże Zamawiającemu odrębną fakturę z tego tytułu. Koszt przejazdu uczestnika szkolenia nie stanowi elementu ceny oferty, jaką należy złożyć w postępowaniu.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (232kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (103kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - oświadczenia z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (93kB) word
Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ - Wzory umów (143kB) zip
Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykaz wykładowców (99kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (85kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (114kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (154kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (207kB) word
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (34kB) word
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (1 lipca 2010)
Opublikował: j_stepien (1 lipca 2010, 09:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244