Zakup i dostawa sprzętu komputerowego , akcesoriów komputerowych, oprogramowania systemowego i użytkowego.

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Wanda Rudy
  Adres:
ul. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034 3706100
  Faks:
034 3243130
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego , akcesoriów komputerowych, oprogramowania systemowego i użytkowego.
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Część I - dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym oraz akcesoriów komputerowych.
Część II - dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania użytkowego.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 30.23.11.00-8
  Dodatkowe przedmioty
30.24.14.00-4
30.24.16.00-6
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Część I - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym oraz akcesoriów komputerowych.
Część II - Zakup i dostawa oprogramowania użytkowego.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2006-10-25
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
nie dotyczy
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki :

1.Udzielą minimum 36-miesięcznej rękojmi i 36-miesięcznej gwarancji na sprzęt komputerowy oraz dyski twarde, procesory, a na pozostałe akcesoria komputerowe - zgodnie z gwarancjami określonymi przez ich producentów,
2.Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych składając stosowne oświadczenie stanowiące załącznik numer 11 do niniejszej specyfikacji.
4.W celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonego w art. 22 ust 1 pkt 2 Wykonawca składa : wykaz dostaw o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik numer 12 do niniejszej specyfikacji wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania od zamawiających (Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, zrealizowaną w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze, zakresie i wartości),
5.Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, określonych w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-09-12 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-09-12
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-09-12 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul .K.Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa
pokój 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-08-28

Zalacznik4.doc (60kB) word
Zalacznik3.doc (60kB) word
Zalacznik7.doc (221kB) word
Zalacznik6.doc (38kB) word
Zalacznik5.doc (112kB) word
Zalacznik2.doc (59kB) word
Zalacznik1.doc (230kB) word
Zalacznik11.doc (62kB) word
pytania_wyjasnienia_odpowiedzi.doc (11kB) plik
SIWZ.doc (141kB) word
Zalacznik8.doc (53kB) word
Zalacznik12.doc (55kB) word
Zalacznik10.doc (58kB) word
Zalacznik9.doc (65kB) word

metryczka


Opublikował: admin (21 września 2006, 13:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225