Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lakarskich dla pracowników i kandyd

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 247073 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz zał nr 2- Formularzu oferty.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         przedmiotem będą usługi medyczne, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, przedmiotem zamówienie byłaby usługa taka sama jak w przypadku zamówienia podstawowego to jest: przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Odnośnie cz. I zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych ), na kwotę co najmniej 50.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Odnośnie cz II i III zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych) , na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
INFORMACJĘ O MIEJSCU I TERMINIE ORAZ GODZINACH WYKONYWANIA USŁUG STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -zał. nr 7 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim. Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność z oryginałem (każda ze stron) przez osobę -y upoważnioną -e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K.Szymanowskiego 15 pok. 209 42-200 Czestochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K.Szymanowskiego 15 pok. 114.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2013.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2013 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich ilub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) do wykonywania pracy zgodnie z zakresami określonymi w zał nr 2 -Formularz oferty Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2013r. do 31.12.2013r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 25 osób skierowanych przez PUP w Częstochowie z zachowaniem terminów określonych wyżej. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:00..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich ilub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty W okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 320 osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. Miejscem wykonywania badań jest Miasto i Gmina Koniecpol. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2012r. do 31.12.2012r., w zależności od potrzeb Zamawiającego..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2013.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2013 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich, tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na stanowisku, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty W okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 40 pracowników lub kandydatów do pracy. Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. Pracownicy lub kandydaci do pracy będą kierowani na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w zależności od potrzeb Zamawiającego..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (35kB) word
zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia (59kB) word
zał. nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i art. 24 PZP (31kB) word
zał. nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień (31kB) word
zał. nr 5, 5a,5b- Wzór umowy (190kB) word
zał. n 7 - Oświadczenie o miejscu i terminie przeprowadzania badań lakarskich (26kB) word
zał nr 8- Wykaz dokumentów (34kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (118kB) word
zał. nr 2 -Formularz oferty (127kB) word
zał. nr 6 - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (22 listopada 2012)
Opublikował: a_kukla (22 listopada 2012, 10:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276