Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.II - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości

ZPZ-271-22/2012                                                                 Częstochowa, dn. 03.09.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,
- kurs  stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2 , złożoną przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
1.
Andrzej Palka Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
   2.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
27,00
3,00
30,00
 
3.
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
25,38
3,00
28,38
4.
Ośrodek Kształcenia i Biznesu „Sokrates”
ul. Wodzickiego 68,
42-200 Częstochowa
 
 
22,95
0,00
22,95
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ann Kukla (3 września 2012)
Opublikował: a_kukla (3 września 2012, 10:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343