Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 

                                                                                                                       Częstochowa, 2008-10-09

ZZ-271-26/2008


                                                 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji ofertę:


 


 

ACOM Sp. j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa


 


 


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 


 

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem


 

1.


 


 

KOMTECH Piotr Matuszewski

ul. Jagiellońska 39, 33-300 Nowy Sącz

381,76

381,76


 

2.

ACOM Sp. j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa

400,00

400,00


 

3.

TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, ul. Partyzantów 65a, 43-316 Bielsko-Biała

397,59

397,59


 


 


 

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych został wykluczony następujący Wykonawca:

TELEKOMP – Jerzy Słaboszewski, ul. Świętej Kingi 3,

43-300 Bielsko-Biała

W/w Wykonawca nie uzupełnił we wskazanym przez Zamawiającego terminie (07.10.2008r., godz. 15:00) oferty przetargowej o kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – aktualnej na dzień otwarcia ofert. Wobec powyższego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia, a złożoną przez niego ofertę uznać za odrzuconą.


 


 


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (9 października 2008)
Opublikował: j_stepien (10 października 2008, 07:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199