Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz. I kurs magazyniera, cz.II-kurs florysty z technikami zdobienia decoupag

03/03/2012    S44    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Oferowanie kursów językowych 2012/S 44-072250
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego - cz I kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo) dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I – kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo).
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2012 r. – 10 osób.
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2012 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2012 r.
1.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
Wykonawca zapewnia miejsce praktyk u pracodawcy dla wszystkich uczestników szkolenia w ramach realizowanego zamówienia (4 tygodnie praktyk, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane od poniedziałku do piątku). Wykonawca musi wykazać nazwy i adresy pracodawców, u których będą realizowane praktyki oraz opiekunów uczestników praktyk u danego pracodawcy. Wykaz miejsc praktyk oraz oświadczenia pracodawców (w oryginale) o zobowiązaniu przyjęcia na praktykę Wykonawca załącza do oferty. Poprzez określenie praktyka u pracodawcy Zamawiający rozumie odbycie u wskazanych przez Wykonawcę pracodawców praktyki polegającej na możliwości zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników szkolenia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Dla uzyskania jak najlepszych efektów szkolenia Zamawiający oczekuje, że u pojedynczego pracodawcy praktykę realizować będzie maksymalnie pięciu uczestników zajęć. Wykonawca winien wskazać w ofercie co najmniej dwóch pracodawców, u których realizowana będzie praktyka. Zamawiający wymaga, aby każda grupa miała opiekuna praktyk sprawującego stały nadzór nad uczestnikami szkolenia w trakcie jego trwania. Praktyka winna być realizowana równolegle, tak aby termin zakończenia szkolenia był taki sam dla danej grupy uczestników.
1.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 - 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jeden komputer, podczas zajęć z obsługi kas fiskalnych, dwie osoby mają mieć do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
Program kursu powinien obejmować zagadnienia: z zakresu obsługi komputera:
— obsługa programu Windows XP lub nowszego,
— zapoznanie z obsługą pakietu MS Office (WORD, EXCEL oraz korzystanie z Internetu),
— podstawy obsługi Outlooka. z zakresu obsługi kas fiskalnych:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego. z zakresu obsługi klienta:
— savoir-vivre i etyka w zawodzie magazyniera,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— dokumentacja handlowa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— sztuka negocjacji z klientem,
— komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi. z zakresu fakturowania:
— dokumentacja wykorzystywana w pracy magazyniera,
— zagadnienia dotyczące towaroznawstwa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— obsługa programów komputerowych w zakresie fakturowania,
— zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy. z zakresu wózka jezdniowego:
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
Część II – kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 10-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - marzec 2012 r.
2.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
2.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 170 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 - 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
2.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Podczas zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej dwie osoby mają miec do dyspozycji jedna kase fiskalna. Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz inne środki techniczne niezbędne do realizacji szkolenia, w liczbie zapewniającej możliwość samodzielnej pracy uczestnika szkolenia:
10 stanowisk florystycznych z niezbędnym sprzętem do pracy dla każdego uczestnika, środki techniczne i akcesoria (m.in. kwiaty świeże, suszone, sztuczne) dodatki do dekoracji kwiatów i pakowania prezentów narzędzia tnące (sekatory, noże, nożyce, cążki do cięcia drutu itp.) pojemniki, wazony, miski, pistolet do kleju, gąbki florystyczne, preparaty przedłużające świeżość roślin, nóż do gąbki, konewka, spryskiwacz, rafia, świece, ozdoby drobne materiały niezbędne do wykonanie prac metodą decoupage na materiale, szkle, drewnie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie filcowania wełny.
Część III – kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach językowych, każda po 5 osób. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – marzec 2012 r.
3.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
3.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 800 - 2000, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
3.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zapewniających komunikatywne porozumiewanie się w języku niemieckim lub angielskim. Winno zawierać oprócz zagadnień gramatycznych również zwroty przydatne w życiu codziennym. Słuchacz w czasie nauki powinien nabyć umiejętności takie jak: umiejętność opisywania ludzi, przedmiotów, zdarzeń, procesów, pracy z tekstem czytanym, napisania poprawnego tekstu oraz zagadnienia z branży budowlanej m.in.:
— określanie materiałów budowlanych,
— określanie narzędzi,
— określanie i nazwy maszyn,
— słownictwo związane z BHP,
— opis przebiegu czynności oraz procesów związanych z wykonywaną pracą.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ-program szkolenia.
Część IV – kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego i bezpieczną wymianą butli gazowych.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić jedną grupę 10-osobową. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – marzec 2012 r.
4.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
4.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 107 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 - 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
4.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: z zakresu obsługi żurawi przeładunkowych HDS:
— wiadomości o dozorze technicznym,
— ogólne wiadomości o dźwignicach,
— budowa i działanie, elementy i zespoły żurawi,
— zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych,
— urządzenia zabezpieczające,
— eksploatacja żurawia,
— obowiązki operatora,
— obsługa zawiesi,
— bezpieczeństwo i higiena pracy operatora żurawia,
— zajęcia praktyczne. z zakresu wózka jezdniowego:
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
Szkolenie w zakresie wózka jezdniowego winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80580000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo)
1)Krótki opis
Program kursu powinien obejmować zagadnienia z zakresu obsługi komputera:
— obsługa programu Windows XP lub nowszego,
— zapoznanie z obsługą pakietu MS Office (WORD, EXCEL oraz korzystanie z Internetu),
— podstawy obsługi Outlooka. z zakresu obsługi kas fiskalnych:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego. z zakresu obsługi klienta:
— savoir-vivre i etyka w zawodzie magazyniera,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— dokumentacja handlowa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— sztuka negocjacji z klientem,
— komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi. z zakresu fakturowania:
— dokumentacja wykorzystywana w pracy magazyniera,
— zagadnienia dotyczące towaroznawstwa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— obsługa programów komputerowych w zakresie fakturowania,
— zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy. z zakresu wózka jezdniowego:
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
Szkolenie w zakresie wózka jezdniowego winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80580000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część II – kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny
1)Krótki opis
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej musi posiadać do dyspozycji jedną kasę. Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz inne środki techniczne niezbędne do realizacji szkolenia, w liczbie zapewniającej możliwość samodzielnej pracy uczestnika szkolenia:
10 stanowisk florystycznych z niezbędnym sprzętem do pracy dla każdego uczestnika, środki techniczne i akcesoria (m.in. kwiaty świeże, suszone, sztuczne) dodatki do dekoracji kwiatów i pakowania prezentów narzędzia tnące (sekatory, noże, nożyce, cążki do cięcia drutu itp.) pojemniki, wazony, miski, pistolet do kleju, gąbki florystyczne, preparaty przedłużające świeżość roślin, nóż do gąbki, konewka, spryskiwacz, rafia, świece, ozdoby drobne materiały niezbędne do wykonanie prac metodą decoupage na materiale, szkle, drewnie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie filcowania wełny.
Prace wykonane w ramach części praktycznej zajęć winny zostać przekazane Zamawiającemu.
Program kursu powinien obejmować m. in.: zagadnienia z zakresu florystyki:
— materiałoznawstwo roślinne,
— podział roślin ozdobnych, z naciskiem na rośliny ozdobne najczęściej stosowane we florystyce i handlu,
— metody ożywiania i przedłużania trwałości,
— metody suszenia i preparowania roślin,
— zasady komponowania motywów i kolorów,
— układanie bukietów: z kwiatów pojedynczych i z wielu kwiatów (bukiet spiralny, pionowy na konstrukcjach),
— wykonywanie wiązanek okolicznościowych,
— wykonywanie wiązanek ślubnych (bukiety okrągłe w ręce i na mikrofonie, wydłużone, dekoracje samochodowe),
— wykonywanie wiązanek żałobnych (wiązanki na florecie, nauka wypisywania szarf),
— kompozycje z kwiatów ciętych oraz sztucznych i suszonych,
— wykonywanie wianków i girland,
— kwiaty doniczkowe: charakterystyka i przygotowanie do sprzedaży. zagadnienia z zakresu decoupage:
— historia zdobienia metodą decoupage,
— podstawowe materiały i narzędzia wykorzystywane w technice decoupage,
— technika zdobienia przedmiotów decoupage (klasyczna, malarska, serwetkowa i postarzania przedmiotów). zagadnienia z zakresu filcowania wełny:
— techniki filcowania,
— filcowanie wełny (na sucho, na mokro, formowanie kształtu i suszenie). zagadnienia z zakresu obsługi klienta:
— savoir-vivre,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— dokumentacja handlowa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— sztuka negocjacji z klientem,
— komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi. zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80580000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: – kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych
1)Krótki opis
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zapewniających komunikatywne porozumiewanie się w języku niemieckim lub angielskim. Winno zawierać oprócz zagadnień gramatycznych również zwroty przydatne w życiu codziennym. Słuchacz w czasie nauki powinien nabyć umiejętności takie jak: umiejętność opisywania ludzi, przedmiotów, zdarzeń, procesów, pracy z tekstem czytanym, napisania poprawnego tekstu oraz zagadnienia z branży budowlanej m.in.:
— określanie materiałów budowlanych,
— określanie narzędzi,
— określanie i nazwy maszyn,
— słownictwo związane z BHP,
— opis przebiegu czynności oraz procesów związanych z wykonywaną pracą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80580000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego i bezpieczną wymianą butli gazowych
1)Krótki opis
Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: z zakresu obsługi żurawi przeładunkowych HDS:
— wiadomości o dozorze technicznym,
— ogólne wiadomości o dźwignicach,
— budowa i działanie, elementy i zespoły żurawi,
— zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych,
— urządzenia zabezpieczające,
— eksploatacja żurawia,
— obowiązki operatora,
— obsługa zawiesi,
— bezpieczeństwo i higiena pracy operatora żurawia,
— zajęcia praktyczne. z zakresu wózka jezdniowego:
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
Szkolenie w zakresie wózka jezdniowego winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80580000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zmówień publicznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo) dla 20 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe z zakresu kursu magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych), oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II - kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kursu florysty oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III - kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kursu j. angielskiego lub j. niemieckiego oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV - kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie kursu obsługi żurawi przeładunkowych HDS oraz kursu kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo) dla 20 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 2 wózkami jezdniowymi, 10 stanowiskami komputerowymi oraz 5 kasami fiskalnymi.
Część II - kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 5 kasami fiskalnymi oraz.
— minimum jednym wykładowcą, posiadającym doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej trzech kursów z zakresy florystyki lub bukieciarstwa w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Część III - kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenie kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
— osoba która poprowadzi dany kurs (kurs j. angielskiego lub kurs j. niemieckiego) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej trzech kursów j. angielskiego lub j. niemieckiego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę obu kursów jednakże zgodnie z ww. warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w obu prowadzonych przez siebie kursach w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Część IV - kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jednym żurawiem przeładunkowym HDS oraz jednym wózkiem jezdniowym.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), kadry, sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym na 2012r. o wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.11.2012 r,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2, 6, 7, 8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie:
— Część I - kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne, 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo) dla 20 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 2 wózkami jezdniowymi, 10 stanowiskami komputerowymi oraz 5 kasami fiskalnymi.
— Część II - kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 5 kasami fiskalnymi oraz.
— minimum jednym wykładowcą, posiadającym doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej trzech kursów z zakresy florystyki lub bukieciarstwa w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
— Część III - kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenie kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
— osoba która poprowadzi dany kurs (kurs j. angielskiego lub kurs j. niemieckiego) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej trzech kursów j. angielskiego lub j. niemieckiego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę obu kursów jednakże zgodnie z ww. warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w obu prowadzonych przez siebie kursach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
— Część IV - kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS z kursem kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 10 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jednym żurawiem przeładunkowym HDS oraz jednym wózkiem jezdniowym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-1-2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.3.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.3.2012 - 10:00
Miejscowość:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. Szymanowskiego 15 pok 217.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2012
 
 

zał. nr 8- Wykaz dokumentów (48kB) word
zał. nr 3- Oświadczenie z art. 22 i 24 (37kB) word
zał. nr 9- Wzór umowy (185kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (179kB) word
zał. nr 5- Program szkolenia (36kB) word
zał. nr 2 - Formularz oferty (30kB) word
zał. nr 7- Preliminarz kosztów (42kB) word
zał. nr 4 - Wykaz doświadczenia, wykaz sprzętu, wykaz kadry (50kB) word
zał. nr 6- Harmonogram (68kB) word
zał. nr 10- Wykaz części przekazanych do realizacji przez podwykonawców (31kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (32kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-II (29kB) word
zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (156kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-III (14kB) zip
TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ (31kB) word
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-V (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (5 marca 2012)
Opublikował: a_kukla (5 marca 2012, 08:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205