Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługo szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - cz.II kurs fotografii cyfrowej z grafika komputerową i obs

 
ZPZ-271-15/2012                                                                 Częstochowa, dn. 13.06.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA – kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Konsorcjum ATForum Damian Dmuchowski (lider)-WROcomp Szkolenia-Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
29,40
29,40
 
2.
 
 
Konsorcjum ATForum Damian Dmuchowski (lider)-WROcomp Szkolenia-Usługi Informatyczne Jerzy Żemła
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
 
30,00
30,00
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: anna kukla (13 czerwca 2012)
Opublikował: a_kukla (13 czerwca 2012, 12:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231