Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym - cz. I - kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem j. angielskiego lub j. niemieckiego +4 tygodniwa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo

 

ZPZ-271-04/2012                                                                 Częstochowa, dn. 13.04.2012r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

- CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy

w wymiarze 25 godzin tygodniowo-

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z  pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty

waga - 10%

Razem

 

1.

 

 

Spółdzielnia Pracy „Oświata”,

ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa

 

27,00

3,00

30,00

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (13 kwietnia 2012)
Opublikował: a_kukla (13 kwietnia 2012, 12:54:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263