Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w drugiej części przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Prac

 

 
 
                       
                                                                                                  Częstochowa, 2009-10-21
ZZ-271-40/2009 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    
                                                                                                                                                                                                         
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających (część II zamówienia) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji następującą ofertę:
 
Best Partner Elżbieta Jędrychowicz
ul. Ułańska 80,   05-825 Grodzisk Mazowiecki
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
 
BestPartner
Elżbieta Jędrychowicz
ul. Ułańska 8
05-825 Grodzisk Mazowiecki
500,00
500,00
    2
 
 
Eureka sp. cywilna
Al. Armii Krajowej 12/30
42-200 Częstochowa
475,20
475,20

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień, Anna Kukla (21 października 2009)
Opublikował: j_stepien (22 października 2009, 11:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349