Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń PUP w Częstochowie.

 
ZPZ-271-16/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-19
                         
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń PUP w Częstochowie.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
ZUH „REMONT”
Iwanowice Małe, ul. Długa 65, 42-152 Opatów.
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy   
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 85%
Liczba punktów
w kryterium czas wykonania
waga - 15%
Razem
 
 
 
 
1
Konsorcjum Firm: CTC & REWOLK:
Construction Trade Consulting Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 60/62,
42-215 Częstochowa,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REWOLK Grzegorz Lang
Ul. Grochowskiego 36/2,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
201,45
 
 
 
43,65
 
 
 
245,10
 
 
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe M.J.
Ul. Miarki 36,
41-400 Mysłowice
 
 
 
186,15
 
 
45,00
 
 
231,15
 
3
 
ZUH „REMONT”
Iwanowice Małe, ul. Długa 65,
 42-152 Opatów
 
 
255,00
 
43,65
 
298,65
 
4
PPHU „DELITE” Sp. z o.o.
Ul. Łukasińskiego 28,
42-200 Częstochowa.
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (19 września 2011)
Opublikował: j_stepien (19 września 2011, 14:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251