Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs blacharz-dekarz, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora wó

18/08/2011    S157    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego

2011/S 157-261358

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Justyna Stępień
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs blacharz-dekarz, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zmówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach:
Część I. Kurs blacharz – dekarz.
Część II. Kurs operatora koparko – ładowarki.
Część III. Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2011 r.
Część I. Kurs blacharz – dekarz.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu wrześniu 2011 r.
1.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza terenem miasta najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Zamawiający zapewnia miejsce przeprowadzenia zajęć praktycznych.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— Zasady bhp i p.poż obowiązujące przy pracach budowlanych,
— Znajomość materiałoznawstwa budowlanego i technologii robót blacharsko - dekarskich,
— Narzędzia i maszyny używane przy pracach blacharsko - dekarskich,
— Praktyczne umiejętności w zakresie robót blacharskich i dekarskich, tj,
— Wykonywanie obmiaru dachu,
— Roboty rozbiórkowe (rozbiórki starych pokryć dachowych, rozbiórki starych obróbek blacharskich, rynien itp.,),
— Przygotowanie podkładu pod pokrycie papą, blachą, dachówką, płytami z tworzyw sztucznych,
— Roboty pokrywcze - wymiany, uszczelniania, naprawy i montażu, np. pokryć dachowych,
— Obróbki blacharsko – dekarskie,
— Roboty towarzyszące, m.in. przemurowań kominów, wymiany łaceń dachu oraz odeskowań, uszczelnianie uszkodzonych miejsc pokryć dachowych.
W celu realizacji praktycznej części zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w taki sposób, aby materiały wykorzystane do realizacji kursu stanowiły nie więcej niż 60 % wartości szkolenia. Sporządzając kalkulację dotyczącą materiałów wynikających z preliminarza kosztów, należy przewidzieć zakup minimum niżej wymienionej ilości materiałów:
— bale iglaste obrzynane nasycone - 14 cm x 14 cm – 250 mb,
— lakier do malowania blachy – 180 litrów,
— rozpuszczalnik do lakieru – 40 litrów,
— wkręty samowiertne z uszczelką – 3 700 szt,
— lakier do zaprawek w aerozolu – 5 szt,
— blacha płaska na obróbki – 50 m2,
— wkręty farmerskie – 1 500 szt,
— kołki rozporowe Ø 6 - 300 szt., Ø 8 – 300 szt,
— kratki wentylacyjne – typ A o obwodzie do 2 400 mm do przewodów murowanych – 4 szt. - uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych - 4 szt,
— kratki wentylacyjne na garaże – 4 szt,
— łaty 5 cm x 4 cm – 1 800 mb,
— gwoździe budowlane do montażu łat – 20 kg,
— uszczelniacz dekarski – 5 tub,
— gwoździe budowlane – 70 kg,
— wkręty do drewna – 1 000 szt,
— zaprawa murarska – 20 szt. po 25 kg,
— farba emulsyjna – 50 l.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia ćwiczeń oraz muszą mieć zakupione ubrania robocze, rękawice, kaski.
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
Wykorzystane w trakcie szkolenia materiały winny być nowe, nie „z odzysku”, dobrej jakości.
Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci ciepłego posiłku (drugiego dania) w połowie dnia szkoleniowego.
Zestaw obiadowy musi obejmować:
— sztuka mięsa (przemiennie) lub ryba – minimum 150 g,
— ziemniaki lub zamiennie makaron, kasza, ryż – minimum 300 g,
— surówka – minimum 150 g,
— kompot – minimum 0,25 l.
Ciepłe posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych.
Sposób podania ciepłego posiłku (drugiego dania):
— w sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, drugie danie musi być podane na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek,
— w sytuacji spożywania posiłków w restauracji, stołówce itp. - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, posiłki muszą być serwowane na ciepło, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce posiłku nie może być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzania szkolenia.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje (bez ograniczeń).
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
1.6 Badania lekarskie
Badania lekarskie zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Koszt badań lekarskich zostanie sfinansowany przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wlicza kosztu za badania lekarskie w koszt kursu.
1.7 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu.
1.8 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia
Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach.
Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt egzaminu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ciepłego posiłku, napojów ciepłych i zimnych, koszt ubrań roboczych itp.
Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik).
Część II. Kurs operatora koparko – ładowarki w zakresie kl. III.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu wrześniu 2011 r.
2.2 Miejsce szkolenia
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia całego szkolenia poza Częstochową. Zamawiający wyraża zgodę zarówno na wariant zakwaterowania uczestników na cały okres szkolenia, wówczas Wykonawca winien uwzględnić w preliminarzu kosztów takie pozycje jak: dojazd autokarem na miejsce szkolenia (dla całej grupy uczestników szkolenia), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz transport powrotny do Częstochowy, a także na wariant codziennego dojazdu uczestników na szkolenie. W drugim przypadku Wykonawca zapewnia codzienny transport z Częstochowy do miejsca odbywania szkolenia oraz codzienny transport powrotny do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
2.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program szkolenia umożliwiający zdobycie uprawnień na operatora koparko – ładowarki kl. III musi być realizowany zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.9.2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— dokumentacja techniczna,
— przepisy BHP,
— podstawy elektroniki,
— silniki spalinowe,
— elementy hydrauliki,
— technologia robót.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia ćwiczeń oraz muszą mieć zakupione ubrania robocze.
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje (bez ograniczeń).
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2.6 Badania lekarskie
Badania lekarskie zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Koszt badań lekarskich zostanie sfinansowany przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wlicza kosztu za badania lekarskie w koszt kursu.
2.7 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu.
2.8 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia
Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach.
Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt egzaminu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego, koszt ubrań roboczych itp.
Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik).
Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, świadectwa oraz książki operatora wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Część III. Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).

Punkt 3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia otrzymuje brzmienie PO MODYFIKACJI SIWZ
 
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
       I grupa –   termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. – 10 osób ( finansowanie   ze środków Funduszu Pracy   przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie),
       II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 10 osób  (finansowanie ze środków Funduszu Pracy   przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie).

3.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 67 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
3.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym,
— bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowej.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
3.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje (bez ograniczeń).
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
3.6 Badania lekarskie
Badania lekarskie zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Koszt badań lekarskich zostanie sfinansowany przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wlicza kosztu za badania lekarskie w koszt kursu.
3.7 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu.
3.8 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia
Do oferty należy przedłożyć harmonogram będący propozycją terminów szkoleń (załącznik). W przypadku przedstawienia harmonogramu zawierającego przerwę w zajęciach trwającą np. cały tydzień Zamawiający nie dyskwalifikuje takiej oferty, pod warunkiem, iż szkolenie rozpocznie się i zakończy w wymaganym terminie. Jednak ze względu na konieczność terminowego naliczania świadczeń dla bezrobotnych, których wysokość jest uzależniona od liczby godzin zegarowych szkolenia w danym miesiącu oraz realizacji szkolenia w sposób zapewniający jak najlepsze przyswajanie materiału przez jego uczestników, Zamawiający zaleca, aby takie przerwy zdarzały się sporadycznie, w wyjątkowych okolicznościach.
Należy przedstawić preliminarz kosztów (załącznik). Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: koszt egzaminu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt serwisu kawowego itp.
Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (załącznik).
Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu oraz zaświadczenia kwalifikacyjne UDT.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)Opcje

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Kurs blacharz-dekarz

1)KRÓTKI OPIS

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Kurs operatora koparko-ładowarki

1)KRÓTKI OPIS

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych)

1)KRÓTKI OPIS

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80530000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamawijący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7, przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających byłyb usługi objęte zamówieniem podstawowych, o wartości nie większej niż 50 % zamówienia podstawowego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić poniższe warunki:
1. Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I. Kurs blacharz – dekarz:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs blacharz - dekarz oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II. Kurs operatora koparko – ładowarki:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs operatora koparko-ładowarki oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III. Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych) oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie);
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) wykładowców i sprzętu, stanowiące zał. Nr 4a, 4 b i 4c do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważna co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert (z treści polisy lub innego dokumentu załączonego do oferty musi wynikać, iż ubezpieczenie zostało opłacone).
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
10. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
11. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
12. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
13. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
14. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
15. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy.
16. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) aktualne (ważne w 2011 r.) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN ważną do min. 30.11.2011 r.,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
17. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,7, 8, 9.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – dotyczy każdej części zamówienia.
Należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – dotyczy każdej części zamówienia.
Należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I. Kurs blacharz – dekarz:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do realizacji niniejszego kursu minimum jednym wykładowcą spełniającym poniższe warunki:
— przeprowadził co najmniej jedno szkolenie grupowe (dla min. 5 osób) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs blacharz – dekarz w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie,
— od co najmniej dwóch lat wykonuje lub nadzoruje prace blacharsko-dekarskie.
Część II. Kurs operatora koparko – ładowarki:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną koparko ładowarką do realizacji niniejszego kursu.
Część III. Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych):
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jednym wózkiem jezdniowym do realizacji niniejszego kursu.
Należy złożyć wykaz wykładowców i sprzętu - zał. Nr 4b i 4c do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I. Kurs blacharz – dekarz:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do realizacji niniejszego kursu minimum jednym wykładowcą spełniającym poniższe warunki:
— przeprowadził co najmniej jedno szkolenie grupowe (dla min. 5 osób) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs blacharz – dekarz w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie,
— od co najmniej dwóch lat wykonuje lub nadzoruje prace blacharsko-dekarskie.
Część II. Kurs operatora koparko – ładowarki:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną koparko ładowarką do realizacji niniejszego kursu.
Część III. Kurs operatora wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych):
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jednym wózkiem jezdniowym do realizacji niniejszego kursu.
Należy złożyć wykaz wykładowców i sprzętu - zał. Nr 4b i 4c do SIWZ.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZPZ-271-12/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.8.2011 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 29.8.2011 - 09:00

Miejsce

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 217, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, POLSKA.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16.8.2011

 

 
                                                                           Częstochowa, 2011-08-23
ZPZ-271-12/2011
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZPZ-271-12/2011 na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
 
 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 
Część III - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych) .
 
Punkt 3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia otrzymuje brzmienie:
 
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
       I grupa –   termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. – 10 osób ( finansowanie   ze środków Funduszu Pracy   przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie),
       II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 10 osób  (finansowanie ze środków Funduszu Pracy   przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie).
 
 
 

Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (37kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykładowców i sprzętu (52kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (33kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (58kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (43kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (49kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (179kB) word
MODYFIKACJA SIWZ (30kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (35kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (182kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Z MODYFIKACJĄ (103kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (18 sierpnia 2011)
Opublikował: j_stepien (19 sierpnia 2011, 09:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207