Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędzu Pracy w Częstochowie.

 
 
 
ZZ-271-19/2010                                                                   Częstochowa, dn. 20.09.2010r.
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
 
300,00
 
300,00
 
 
2
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3,
42-200 Częstochowa
 
 
292,80
 
292,80
 
 
 
          4
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J. A. Bakir, I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22,
42-200 Częstochowa
 
 
295,20
 
295,20
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez:
P.H.U. „Gerd-Madex” Spółka Jawna, ul. Lelewela 13/15, 42-200 Częstochowa.
Uzasadnienie faktyczne:W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (uzasadnienie wykluczenia poniżej).
Uzasadnienia prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę:
            P.H.U. „Gerd-Madex” Spółka Jawna, ul. Lelewela 13/15, 42-200 Częstochowa
 
 Uzasadnienia faktyczne: W dniu 14.09.2010r. Zamawiający podczas badania oferty  nr 3 złożonej przezfirmę P.H.U. „Gerd-Madex” Spółka Jawna, ul. Lelewela 13/15,             42-200 Częstochowa, stwierdził brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jednym z warunków udziału w postępowaniu było niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3, na potwierdzenie czego Zamawiający żądał przedłożenia w/w dokumentu.
 Złożony przez w/w Wykonawcę dokument potwierdzał spełnianie w/w warunku na dzień 30.03.2010r. Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia brakującego dokumentu do dnia 17.09.2010r. Wykonawca nie złożył w/w dokumentu, więc tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych – z    postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (20 września 2010)
Opublikował: j_stepien (20 września 2010, 07:35:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259