Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 27.06.2008r.
 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część XX – kurs palacza CO dla 10 osób.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez
 
Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,43
7,29
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
1,28
3,84
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,10
0,30
 
 
 
RAZEM
6,11
18,33
2
Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
1
Koszt szkolenia
2,70
8,10
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,31
6,93
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,20
0,60
 
 
 
RAZEM
7,51
22,53
 
 
 
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
3
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,58
7,74
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
1,52
4,56
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,40
1,20
 
 
 
RAZEM
6,70
20,10
2
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości
43-600 Jaworzno
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,28
6,84
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,20
0,60
 
 
 
RAZEM
7,14
21,42
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (167kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 15:00:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186