Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w czestochowie- cz I kurs projektowania i pozycjonowanie stron www

ZPZ-271-15/2012                                                                 Częstochowa, dn. 18.06.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
– CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs projektowania i pozycjonowania stron www
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3 , złożoną przez:
ABA BHP Paweł Witkowski, ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
16,20
16,20
 
2.
 
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
27,60
27,60
3.
 
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
30.00
30,00
4.
Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński
42-200   Częstochowa,
ul. Grzybowska 58
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
5.
 
inMedia Polska Sp. z o.o. Rynek 36/37 50-102 Wrocław
 
9,90
9,90
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (19 czerwca 2012)
Opublikował: a_kukla (19 czerwca 2012, 11:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199