Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

 

ZZ-271-13/08                 
                                                                                             
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu
 
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro
 
W związku z protestem złożonym w dniu 03.07.2008r. przez „SAS” Ośrodek Nauki Języków Obcych Krystyna Knapińska, ul. Dekabrystów 41,. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję iż, protest dotyczący decyzji o odrzuceniu oferty został oddalony.
 
UZASADNIENIE
W dniu 26.05.2008r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej treść zapytań do części IV – kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym oraz wyjaśnienia do SIWZ. 
Zamawiający wyjaśnił, iż skieruje jednorazowo do przeszkolenia 14 osób. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ, zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w grupach liczących nie więcej niż 10 osób. Wobec powyższego należy skierowaną grupę bezrobotnych podzielić na mniejsze grupy szkoleniowe, zgodnie z SIWZ.
Protestujący w preliminarzu kosztów szkolenia założył 150 godzin dydaktycznych szkolenia dla grupy 14 osób, co oznacza, że nie uwzględnił podziału zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Zamawiający zamieszczał na swojej stronie internetowej, a Wykonawca był zobowiązany do zdobycia wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
Ponadto zgodnie z Rozdziałem I ust. 1 pkt c SIWZ Wykonawca, który pobrał SIWZ drogą elektroniczną winien przekazać stosowną informację Zamawiającemu. Natomiast Zamawiający zobowiązał się do przekazywania informacji związanych z wyjaśnieniami treści SIWZ oraz o jej zmianach Wykonawcom, którzy powiadomili o tym fakcie Zamawiającego
( Rozdział I ust. 3 i 4 SIWZ ).
Z uwagi na fakt, nie powiadomienia  tutejszego Urzędu o pobraniu SIWZ, strona nie otrzymała od Urzędu informacji związanych z wyjaśnieniami treści SIWZ.
W związku z tym protest został przez Komisję przetargową uznany za bezzasadny i oddalony.
 
Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu.
 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (16 lipca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (16 lipca 2008, 11:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329