Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Filia w Koniecpolu
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Dorota Ślęzak
  Adres:
ul. Rzeczna 29
  Kod pocztowy:
42-230
  Miejscowość:
Koniecpol
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 355-14-12
  Faks:
034 344-14-02
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kaczko@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja szkoleń przeznaczonych dla 183 osób bezrobotnych w tym : 1) w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - projekt "Lepsza Przyszłość" 126 osób bezrobotnych; 2) z Funduszu Pracy 57 osób bezrobotnych.

Kod CPV-80411200-0
Część 1 "Prawo jazdy kat .C" dla 14 osób;
Część 2 "Prawo jazdy kat.E do C" dla 14 osób;
Część 3 "Prawo jazdy kat.D" dla 10 osób;
Część 4 "Kurs podstawowy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu
rzeczy" dla 12 osób.

Kod CPV-80421000-1
Część 5 "Operator zagęszczarek ,ubijaki wibracyjne , przecinarki do nawierzchni dróg i równiarki drogowej" dla 5 osób;
Część 6 "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych- uprawnienia SEP do 1 KV" dla 10 osób;
Część 7 "Operator koparko-ładowarki" dla 6 osób;
Część 8 "Operator ładowarki z rozszerzeniem o typ Ł-34" dla 4 osób;
Część 9 "Spawanie metodą MIG" dla 4 osób.

Kod CPV-80423000-5
Część 10 "Sekretarka asystentka szefa z pakietem kadrowym" dla 10 osób;
Część 11 "Upinanie firan- aranżacja okien" dla 10 osób
Część 12 "Wizaż-makijaż-stylizacja" dla 10 osób;
Część 13 "Stolarz meblowy" dla 8 osób;
Część 14 "Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych" dla 10 osób;
Część 15 "Palacz c.o." dla 10 osób;
Część 16 "Pilarz" dla 10 osób;
Część 17 "Operator wózków jezdniowych" dla 16 osób.

Kod CPV-80423310-1
Część 18 "Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną" dla 10 osób;
Część 19 "Obsługa komputera i kas fiskalnych" dla 10 osób;
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Koniecpol, Częstochowa (miejsce wykonania usługi zamówienia zgodnie z miejscem wyznaczonym przez Zamawiającego w SIWZ)
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 80.41.12.00-0
  Dodatkowe przedmioty
80.42.30.00-5
80.42.33.10-1
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
250 950,00 PLN czyli 57 203,10 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:   5  i/lub w dniach:  0  (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
Nie wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 , a także spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U.Nr 164 , poz.1163 z 2006r.t.j.z późn.zm.), a także spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. Koszt szkolenia : 60

2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej : 40

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2007-05-11 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2007-05-14
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2007-05-14 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Filia w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, 42-300 Koniecpol, pokój nr 2
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-04-19

SIWZ_zmodyfikowana.doc (467kB) word
Ogloszenie_wybor.doc (38kB) word
SIWZ.doc (1524kB) word
SIWZ_wyjasnienia.doc (466kB) word

metryczka


Opublikował: admin (31 maja 2007, 13:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220