Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "ABC biznesu".

 
ZPZ-271-14/2012                                                                          Częstochowa, 2012-06-25
             
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 - szkolenie pn. „ABC biznesu” .
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 8, złożoną przez:
 
Ośrodek Kształcenia i Biznesu “Sokrates”
Ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
15,39
 
0,00
 
15,39
 
2
DORADCA Ewa Prus
Al. Powstańców Wlp. 63a lok. 105,
70-130 Szczecin
 
 
7,56
 
0,00
 
7,56
 
 
3
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
17,28
 
3,00
 
20,28
 
 
4
Wielkopolska Akademia Nauki
i Rozwoju Jakub Michałowski
Ul. Przełęcz 51,
60-115 Poznań
 
 
 
9,99
 
 
3,00
 
 
12,99
 
5
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
 
19,98
 
3,00
 
22,98
 
 
 
6
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
 
16,74
 
 
 
3,00
 
 
 
19,74
 
8
Ośrodek Kształcenia i Biznesu “Sokrates”
Ul. Wodzickiego 68,
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
7
ABA BHP Paweł Witkowski,
ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
oferta odrzucona
 
 
 
 
9
Konsorcjum:
PROGRANT Monika Ataniel
 Al. Wojska Polskiego 124 lok.3,
 42-200 Częstochowa
- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
Al. NMP 24,
42-202 Częstochowa.
 
 
 
 
10,80
 
 
 
3,00
 
 
 
13,80
 
 


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZPZ-271-14/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-06
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 - szkolenie pn. „ABC biznesu” .
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana - Ośrodek Kształcenia i Biznesu “Sokrates”, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, zrezygnował z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Wobec powyższego, działając w trybie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wybrano do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą z pozostałych, która została złożona przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (26 czerwca 2012)
Opublikował: j_stepien (26 czerwca 2012, 14:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225